ปั่นทดสอบเส้นทางเมืองโบราณอู่ทอง (1)

ปั่นทดสอบเส้นทางเมืองโบราณอู่ทอง (1)

ทพ.อนุศักดิ์ คงมาลัย ประธานเครือข่ายจักรยานสร้างสุขแห่งประเทศไทย และ นายอุดม ทองสุข ประธานเครือข่ายผู้ใช้จักรยานและรักการเดิน จ.สุพรรณบุรี ร่วมมือกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) อพท 7 จัดกิจกรรมปั่นทดสอบเส้นทางเมืองโบราณอู่ทอง เชื่อมโยงแหล่งอารยธรรมทวารวดี

เปิดศูนย์เรียนรู้จักรยานโบราณบ้านโคก ได้รวมแหล่งที่มาของจักรยานโบราณมากมาย

หลังจากนั้นได้ปั่นต่อไปยังพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอู่ทอง รวบรวมประวัติเมืองทวารวดีศรีสุวรรณภูมิและศิลปวัตถุโบราณต่างๆอายุเป็น1000ปี

ไปตามเส้นทางปั่นขึ้นเขาดีสลัก สักการะรอยพระพุทธบาทจำลองประดิษฐานในมณฑปบนเชิงเขา เส้นทางปั่นขึ้นเขาประมาณ2กิโลเมตร ชั่นพอสมควรเป็นเส้นทางที่ท้าทาย แต่เมื่อถึงที่สักการะจะหายเหนื่อยได้เลยด้วยทิวทัศน์มองเห็นเมืองอู่ทองที่สวยงาม กิจกรรมการทดสอบเส้นทางในวันที่แรกประมาณ 45 กิโลที่สร้างความประทับใจและความภาคภูมิใจของแผ่นดินไทยที่มีสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวศึกษาอีกมากมายและไม่ไกล กรุงเทพเลย

หญ้าแพรก

0901 col Yapreak 2