หลักสูตรกอล์ฟ ม.รังสิต พร้อมเปิด

⛳️หลักสูตรกอล์ฟมหาวิทยาลัยรังสิตพร้อมเปิดปีการศึกษา 2565 นี้

🏌️‍♀️มหาวิทยาลัยรังสิต โดยวิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา ได้จัดทำหลักสูตรสำหรับกีฬากอล์ฟพร้อมกัน 4 หลักสูตร พร้อมเปิดรับสมัครเดือนพฤษภาคม ปีการศึกษา 2565

👉4 หลักสูตรประกอบไปด้วย

1.  หลักสูตรระยะสั้น ( Non-degree) มี 4 ระดับ ได้แก่ ระดับเริ่มต้น ระดับกลาง ระดับสูง และระดับอาชีพ

2. หลักสูตรระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชากีฬากอล์ฟ

3. หลักสูตรระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการอุตสาหกรรมกอล์ฟ

4. หลักสูตรระดับปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการอุตสาหกรรมกอล์ฟ

👉หลักสูตรระยะสั้น เป็นหลักสูตรที่เปิดกว้างสำหรับคนที่สนใจ มีทั้งมาเรียนเพื่ออยากตีกอล์ฟเป็น หรือมาเรียนเพื่อต้องการสะสมหน่วยกิตไว้ในระบบคลังหน่วยกิต (credit bank) ของมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อโอนเข้าสู่หลักสูตรปริญญาตรี เมื่อประสงค์จะเรียนในระดับปริญญาตรี และมีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรกำหนด และสำหรับคนที่ตีกอล์ฟเป็นแล้วก็สามารถมาทดสอบความสามารถและหรือสมรรถนะได้ว่าจะอยู่ระดับไหน เทียบรายวิชาและหน่วยกิตสะสมไว้ในคลังหน่วยกิตได้โดยไม่จำกัดอายุและคุณวุฒิของผู้เรียน 

👉หลักสูตรระดับปริญญาตรี เรียนอย่างน้อย 120 หน่วยกิต ใช้เวลาเรียน 4 ปี หรือน้อยกว่านั้นถ้าได้สะสมหน่วยกิตไว้ในระบบคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย หลักสูตรระดับปริญญาตรีมีความหลากหลายของรายวิชาตามกลุ่มอาชีพที่ผู้เรียนถนัดหรือเลือกเรียน ที่มีเป้าประสงค์ต้องการให้บัณฑิตที่จะจบการศึกษาออกไป มีความสามารถตามที่ตัวเองถนัด ซึ่งอาจจะเป็นนักกอล์ฟอาชีพ เป็นผู้ฝึกสอนกอล์ฟ เป็นผู้บริหารสนามกอล์ฟ เป็นผู้ปฏิบัติการในภาคสนามกอล์ฟ เป็นผู้สื่อข่าว เป็นนักการตลาด เป็นคนตกแต่งไม้กอล์ฟ รวมทั้งเป็นนักประดิษฐ์ ผู้สร้างนวัตกรรม เป็นแคดดี้มืออาชีพ เป็นนักวิชาการ เป็นคนสร้างสรรค์สื่อต่างๆ ในกีฬากอล์ฟ ผู้ผลิตเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายกีฬากอล์ฟ ฯลฯ ด้วยทักษะของการมีความรู้ความชำนาญที่พร้อมจะทำงานตามที่ตัวเองเลือก หรือตรงตามที่ผู้จ้างงานต้องการ สามารถเข้าใจขอบเขตของงาน สามารถปฏิบัติงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารได้ดีทั้งภาษาและมีทักษะการสื่อสาร มีความรอบรู้เรื่องการเงิน การธุรกิจ การตลาด การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ ตามการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ อยู่ในพื้นฐานของหลักการของวิทยาศาสตร์ มีเหตุมีผลและเป็นคนดีที่พึงประสงค์ของสังคม  

☝️คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าและมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้ารับศึกษา

☝️ไม่จำเป็นต้องตีกอล์ฟเป็นมาก่อน ส่วนคนที่ตีกอล์ฟเป็นแล้วสามารถเทียบโอนประสบการณ์ความสามารถได้

☝️ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 5xx,xxx

👉หลักสูตรระดับปริญญาโท เรียนอย่างน้อย 36 หน่วยกิต ใช้เวลาเรียน 2 ปี มีให้เลือกทำวิทยานิพนธ์ หรือทำสาระนิพนธ์ จบปริญญาตรีสาขาใดมาก็ได้ เป้าประสงค์ของหลักสูตรคือ ต้องการให้บุคลากรในแวดวงของอุตสาหกรรมกอล์ฟได้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารธุรกิจที่ตัวเองทำอยู่อย่างลึกซึ้ง มีเครือข่าย มีความเข้าใจในการทำวิจัย เป็นกำลังสำคัญของอุตสาหกรรมกอล์ฟ มีความเป็นนักวิชาการ สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ให้ผู้อื่นได้อย่างลุ่มลึก 

☝️คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

☝️เงื่อนไขคือ ก่อนจบการศึกษาต้องเล่นกอล์ฟเป็นที่สามารถออกรอบได้ (เข้าเรียนอาจจะเล่นไม่เป็น ต้องไปฝึกหัดให้เป็นระหว่างเรียน) ตามการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

☝️ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 3xx,xxx

 👉หลักสูตรระดับปริญญาเอก เรียนอย่างน้อย 48 หน่วยกิต ใช้เวลาเรียน 3 ปี แผนการเรียนแบบศึกษารายวิชา และทำดุษฎีนิพนธ์ จบปริญญาโทสาขาใดมาก็ได้ เป้าประสงค์ของหลักสูตรคือ ต้องการให้บุคลากรในแวดวงของอุตสาหกรรมกอล์ฟหลากหลายอาชีพ ได้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารธุรกิจที่ตัวเองทำอยู่อย่างลึกซึ้ง มีเครือข่าย มีความเข้าใจในการทำวิจัยอย่างลุ่มลึก เป็นกำลังสำคัญของอุตสาหกรรมกอล์ฟ มีความเป็นนักวิชาการ สร้างสรรค์งานวิจัย และนวัตกรรมเป็นประโยชน์ต่อแวดวงอุตสาหกรรมกีฬากอล์ฟ เผยแพร่ชื่อเสียงงานวิจัยต่างๆให้ต่างชาติได้รู้จัก

☝️คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต

☝️เงื่อนไขคือ ก่อนจบการศึกษาต้องเล่นกอล์ฟเป็นที่สามารถออกรอบได้ ตามการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

☝️ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 7xx,xxx

👉ทั้งสามหลักสูตร เรียนในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00-20.00 น. เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.)

ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน สิงหาคม ถึง ธันวาคม

ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน มกราคม ถึง พฤษภาคม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือน มิถุนายน ถึง กรกฎาคม

👏👍👉การสร้างหลักสูตรในครั้งนี้ ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ได้สร้างความแข็งแกร่งให้หลักสูตรด้วยการ ลงทุนสนามกอล์ฟที่จะเอื้อต่อการเรียนการสอน การฝึกนักกีฬา การฝึกงานภาคสนามของนักศึกษา รวมทั้งหาพันธมิตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในส่วนของสถาบันการสอนกอล์ฟอันดับหนึ่งของเมืองไทยนั่นคือ โรงเรียนสอนกอล์ฟเชาวรัตน์ ที่มีความาเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์อยู่กับวงการกอล์ฟมานานกว่า 25 ปี ในส่วนขององค์กรเอกชนอันดับหนึ่งของประเทศไทยอย่าง บริษัททรัสท์กอล์ฟ ที่มีความรู้ ความชำนาญ มีความพร้อมทางด้านเครื่องมือเทคโนโลยีในการฝึกสอนนักกีฬา การจัดการแข่งขันในระดับสากล ผู้สนับสนุนวงการกอล์ฟระดับสากล ตลอดทั้งมีเครือข่ายอุตสาหกรรมกีฬากอล์ฟในระดับนานาชาติอย่างดียิ่ง มาทำให้หลักสูตรมีความพร้อมและสมบูรณ์มากขึ้น

👉ทำให้มั่นใจได้ว่า นักศึกษาทุกหลักสูตรจะจบออกไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ต้องการของตลาดและแวดวงของอุตสาหกรรมกีฬากอล์ฟอย่างแน่นอน

โปรเชาวรัตน์ เขมรัตน์