อยากให้ลูกฉลาดด้านกีฬาต้องมี 7 Q

การเลี้ยงลูกในปัจจุบันนั้นเราพบว่ามีเพียงแค่ IQ และ EQ เท่านั้น คงยังไม่พอเพียงสำหรับลูกของเราและการที่จะเลี้ยงดูให้ลูกฉลาดและเก่งในทุกด้านได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่หลายท่านยังคงหนักใจกับการดูแลลูกของเราเนื่องจากมีความต้องการที่จะให้ลูกเป็นคนเก่งในทุกๆด้านโดยเฉพาะด้านกีฬา  เรามาดูกันจะครับว่า 7Q มีอะไรบ้าง

 1. IQ ( Intelligence Quotient) คือความฉลาดทางสติปัญญา ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคำนวณและการใช้เหตุผล เราสามารถวัดความฉลาดได้ด้วยการใช้แบบทดสอบเกี่ยวกับเชาว์ ไหวพริบและความสามารถในเชิงมิติ การแก้ไขปัญหา ด้านเหตุและผล ตัวเลข ความทรงจำ ความสามารถในการใช้ภาษา การสื่อสาร ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแยกแยะ  ตัวอย่างเช่น  ในกีฬากอล์ฟนั้น เวลาลูกไปแข่งขันหรือออกรอบที่สนามกอล์ฟ เด็กจะต้องรู้ว่าในแต่ละหลุมมีระยะทางเท่าไร และควรใช้ไม้ หรือ เหล็กอะไร ใช้ในการวางแผนการเล่นแต่ละหลุม เด็กจะต้องคิดวิเคราะห์ แยกแยะ ใช้ความจำ และ ทักษะที่ฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดี และ ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

 2. EQ (Emotional Quotient) คือความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความต้องการ รู้จักเห็นใจผู้อื่น มีความรับผิดชอบ ควบคุมอารมณ์และความต้องการได้ แสดงออกอย่างเหมาะสม เข้าใจและยอมรับผู้อื่น มีความมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงเป้าหมาย มีความอดทนอดกลั้น กล้าตัดสินใจและแก้ปัญหาต่างๆ ได้มีความยืดหยุ่นการแสดงออกอย่างเหมาะสม เชื่อมั่นในตัวเองและรู้จักมองโลกในแง่ดี  ตัวอย่างเช่น กีฬากอล์ฟเป็นกีฬาที่ต้องใช้การควบคุม อารมณ์ สติและสมาธิ เป็นอย่างมาก ถ้านักกอล์ฟคนไหนสามารถควบคุมอารมณ์ รู้จักปล่อยวาง อดทนและอดกลั้น ไม่ใจร้อน หรือหวาดกลัว ต่ออุปสรรคที่ได้เจอ เช่น บ่อทราย และ น้ำ

 3. CQ (Creativity Quotient) คือ ความฉลาดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการหรือแนวคิดใหม่ๆ ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเล่น งานศิลปะและการประดิษฐ์สิ่งของ ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการนั้นเป็นสิ่งที่ต้องไปเคียงข้างกัน เด็กที่มีทั้งความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการจะสามารถสร้างทฤษฎีและหลักการเป็นของตนเองได้เขาสามารถกระทำสิ่งต่างๆได้อย่างรอบคอบและมีความถูกต้องนำไปสู่การคิดค้นและ    สร้างสิ่งประดิษฐ์หรือสร้างรูปแบบแนวความคิดใหม่ๆ ดัง คำกล่าวที่ว่า  “Imagination is more important than knowledge”  “จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ ” แน่นนอนกีฬากอล์ฟเป็นกีฬา ที่ต้องใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ลูกหนึ่งลูกสามารถใช้ไม้หรือเหล็กได้ตามที่ต้องการ โดยก่อนตีเค้าจะต้อง จินตนาการว่าลูกนั้นได้ลงลุงไปแล้ว

 4. MQ (Morel Quotient) คือความฉลาดทางด้านศีลธรรม และจริยธรรม มีความประพฤติดี รู้จักรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ กตัญญูอดทน อดกลั้น มีจริยธรรมระเบียบวินัยและเคารพผู้อื่น  กีฬากอล์ฟเป็นกีฬาแห่งความซื่อสัตย์ รู้ผิดรู้ชอบ ต้องมีมารยาท ต้องมีระเบียบวินัยเป็นอย่างมาก

 5. PQ (Play Quotient) คือความฉลาดที่เกิดจากการเล่น เกิดจากการพัฒนาความสามารถของเด็กได้ในหลายหลายด้าน ทั้งภาษา ทั้งร่างกาย จิตใจ ความเฉลียวฉลาดความคิดสร้างสรรค์ การตัดสินใจอารมณ์และทักษะในการลงมือทำ  เช่นกันกีฬากอล์ฟ หรือ บ้างคนก็เรียก ว่า การเล่นกอล์ฟ เด็ก เล่นอย่างมีความสุข สนุกสนาน ยิ้ม แย้มแจ่มใส  หัวเราะ และ ผ่อนคลาย

 6. AQ (Adversity Quotient) คือความฉลาดในการแก้ไขปัญหา ยืดหยุ่น ความสามารถในการปรับตัวเผชิญกับปัญหาได้ดี และพยายามเอาชนะอุปสรรคความยากลำบากต่างๆได้ด้วยตัวเอง  

ใคร ที่มี AQ ดี จะสามารถ เปลี่ยนแปลงวิกฤตให้เป็นโอกาสได้และใครก็ตามที่ไม่สามารถควบคุม AQ ได้ก็จะกลายเป็นผู้พ่ายแพ้และสิ้นหวัง 

กีฬากอล์ฟเป็นกีฬาแห่งความผิดพลาดไม่มีผู้ใดที่ตีกอล์ฟแล้วไม่เกิดความผิดพลาดแต่จะแก้ไขปัญหาอย่างไรหรือลดข้อผิดพลาดนั้นให้น้อยลง

 7. SQ (Social Quotient) คือความฉลาดทางสังคม การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น มนุษย์ไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ในโลก ต้องมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีน้ำใจ เอื้ออาทรต่อเพื่อนร่วมสังคมด้วยกัน ลูกไปคงไม่ใครที่อยากจะตีกอล์ฟ ลำพังเพียงคนเดียว กีฬากอล์ฟเป็นกีฬาที่มีเพื่อนร่วมแข่งขัน ร่วมออกรอบ มิตรภาพ ความสนุกสนาน จนมีบ้างคนพูดว่าเราสามารถรู้นิสัยเพื่อนจากการเล่นกอล์ฟ

จากการที่เราได้ศึกษาและเข้าใจ ความฉลาดทั้ง7Q จากด้านบนนี้ ผู้ปกครอง พ่อแม่ รวมถึง ผู้ฝึกสอน ต้องทราบว่า ลูกนักกีฬาของเราต้องฝึกฝน เรียนรู้ ความฉลาดทางด้านเพิ่มเติม เพื่อสร้างนักกีฬาที่มีประสิทธิภาพ และนักกีฬาประสบความสำเร็จในอนาคต

ดร.อมร นันทวะกุล

Cr.​ Pop​ Here
หนังสือ ก่อนถึงอนุบาลก็เป็นอัจฉริยะได้, โสภิตนภา วรกาญน์