จิตวิทยาการกีฬา

จิตใจ ช่วยเสริมหรือทำร้ายการเล่นกอล์ฟอย่างไร

ทุกอย่างในโลกนี้มักมี ๒ ด้านเสมอ มีทั้งดีและไม่ดี มีขาวมีดำ มีทั้งเสริมและทำลาย ในวงการกีฬาก็เช่นกัน การที่นักกีฬาจะเล่นได้ดี ร่างกายต้องดี ทักษะที่จำเป็นต้องมีต้องเป็นและทำได้ และจิตใจก็ต้องเข้มแข็ง ในขณะเดียวกันถ้าร่างกายไม่ดี ก็มีผลต่อการเล่น ไม่มีทักษะก็เล่นไม่ได้ ไม่ดี และจิตใจ ถ้าไม่แข็งแกร่ง ไม่พร้อม ไม่ถูกฝึกให้เหมาะสม ก็จะมีผลกระทบในทางลบได้

ทั้งสามองค์ประกอบนี้ต้องครบ ต้องเตรียมให้พร้อม และสามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปอย่างอัตโนมัติ

ในบรรดาองค์ประกอบของความเป็นเลิศที่กล่าวมานี้ องค์ประกอบด้านร่างกายและทักษะ มักได้รับการเตรียมการเป็นหลักและดำเนินการเป็นอย่างดีจากนักกีฬา ผู้ปกครอง ผู้ฝึกสอนกีฬา/โปรฯที่สอน นั่นหมายถึงว่าท่านได้ให้ความสำคัญและใช้เวลากับการเตรียมการทั้งสองด้านนี้มาก มากกว่าอีกด้านหนึ่งคือด้านจิตใจ จะเห็นว่าองค์ประกอบด้านจิตใจเป็นองค์ประกอบที่ไม่อยู่ในโปรแกรมการฝึกเหมือนด้านร่างกายและทักษะ จิตใจจะถูกพูดถึงระหว่างและหลังการแข่งขัน ซึ่งอาจจะมีผลในทางลบและทางบวกได้ ขึ้นอยู่กับว่ามีความเข้าใจ มีความพร้อมและมีดำเนินการได้เหมาะสมหรือเปล่าด้วย

ในนักกีฬากอล์ฟระดับโลก เช่น Arnold Palmer พูดถึงการเล่นกอล์ฟ ว่าจิตใจมีผลต่อการเล่นไม่น้อยกว่า ๘๐% แต่ในทางกลับกันการเตรียมความพร้อมด้านจิตใจกลับมีในทางตรงข้ามกัน ทำไมเราถึงไม่เตรียมการในเรื่องนี้ เราจะทำอย่างไร จิตใจมีผลต่อการเล่นกอล์ฟมากขนาดนั้นจริงๆหรือ มีผลต่อใครบ้าง และเราจะต้องทำอย่างไร ทำที่ไหน เมื่อไหร่ จากใคร คำถามต่างๆเหล่านี้จะมีคำตอบและนำมาเฉลยในเอกสาร/วารสารนี้ อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำ เพื่อช่วยให้ท่านที่รักกีฬากอล์ฟ มีลูกหลานเล่นกอล์ฟ เป็นโปรสอนกอล์ฟ หรือแม้แต่เล่นกอล์ฟเพื่อความสนุกสนาน เพื่อสุขภาพ ได้รับทราบในองค์ประกอบของจิตใจที่สำคัญที่เราไม่ควรพลาดและจัดการได้อย่างเหมาะสมและรู้เท่าทัน

หวังว่าการเล่นกอล์ฟของท่านจะพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่ง และมีโอกาสบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เมื่อเราเข้าใจและฝึกเรื่องของจิตใจให้พร้อมและแข็งแกร่งพอ หลักการทางด้านจิตใจหรือจิตวิทยาในการเล่นกีฬานี้เรียกว่าจิตวิทยาการกีฬา ที่มีหลักการคือเมื่อท่านเข้าใจและนำไปใช้ ไปฝึกปฏิบัติท่านจะมีร่างกายที่แข็งแรงขึ้น ทักษะที่เปลี่ยนแปลง มีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีจิตใจที่แข็งแกร่งในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน และสุดท้ายคือเล่นกอล์ฟมีความสุข

ขอทิ้งท้ายไว้ในฉบับแรกนี้ว่าเหตุผลสำคัญที่ทำไมเราฝึกและเตรียมจิตใจของเราจึงทำให้ร่างกายแข็งแรง ทักษะเปลี่ยนแปลง จิตใจแข็งแกร่ง และเล่นกอล์ฟมีความสุข ทำไมจิตใจไปเกี่ยวข้องกับร่างกายและทักษะด้วย ประเด็นคือ เพราะจิตใจนั้นอยู่เหนือกาย ดังคำที่ว่า จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว (Mind over Body) ฉบับหน้ามาฟังคำเฉลยกันครับ

ผศ. ดร. นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
สมาคมจิตวิทยาการกีฬาประยุกต์แห่งประเทศไทย