ประชาสัมพันธ์

พระธาตุพุทธเมตตามหาเจดีย์ แห่งวัดวังปลาโด

“พระธาตุพุทธเมตตามหาเจดีย์ (สังเวชนียสถานจำลอง ทั้ง 4) แห่งวัดวังปลาโด”

พระครูปริยัติภาวนานิเทสก์ (วิ) พระมหาโสบิน โสปาโก พิ (ส.นามโท) เจ้าอาวาสวัดวังปลาโด พระวิปัสสนาจารย์ ประธานคณะกรรมการอำนายการวัดพุทธวราราม นครเดนเวอร์ รัฐโคโลลาโด และที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เป็นผู้มีพระคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา และการเผยแผ่ธรรมทั้งใน และต่างประเทศ ท่านเป็นผู้ริเริ่มโครงการก่อสร้าง พระธาตุพุทธเมตตามหาเจดีย์ (สังเวชนียสถานจำลอง ทั้ง 4) ซึ่งครอบครัวผลชีวินและครอบครัวชนะวงษ์ สมาชิกหนังสือพิมพ์กอล์ฟไทม์ ได้ร่วมกันเป็นฐานบุญตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 13 ปี ขณะนี้พระธาตุพุทธเมตตามหาเจดีย์ (สังเวชนียสถานจำลอง ทั้ง 4) ได้ก่อสร้างถึงยอดทองคำแล้ว และเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา หนังสือพิมพ์กอล์ฟไทม์เป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี เพื่อหาปัจจัยสมทบทุนทะนุบำรุงเพื่อให้พระธาตุพุทธเมตตามหาเจดีย์ (สังเวชนียสถานจำลอง ทั้ง 4) ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์เพื่อดำรงไว้ซึ่งพุทธศาสนาสืบไป กำหนดฉลองในปี 2562

จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคปัจจัย ขอรายละเอียด โทร 081-975 7439, 082- 154 5388, 093-198 3564 www.watwangplado.com, www.vipassnadhura.com