บางกอกแอร์เวย์ส ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ของปี 2564

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (BA) ประกาศผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 บริษัทฯ มีผลขาดทุนทางบัญชีจากการยกเลิกสัญญาเช่ากองทุนสนามบินสมุย 5,434.7 ล้านบาทซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว (one-off transaction) และมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน 1,243.8 ล้านบาท บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 6,987.3 ล้านบาท

บริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 672.3 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2563 ร้อยละ 25.3 เป็นผลจากการหยุดการปฏิบัติการบินชั่วคราวตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคม 2564 และกลับมาทำการบินอีกครั้งในเดือนกันยายน 2564 ในเส้นทางกรุงเทพฯ-สมุย, กรุงเทพฯ-เชียงใหม่, กรุงเทพฯ-สุโขทัย, กรุงเทพฯ-ลำปาง และกรุงเทพ-ภูเก็ต

เนินงานของบริษัทฯ ว่า “สำหรับผลการดำเนินงานในงวด 9 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้ 3,472.4 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2563 ร้อยละ 57.5 ซึ่งเป็นผลมาจากรายได้บัตรโดยสารของธุรกิจสายการบินและธุรกิจสนามบิน ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 88.3 และ 85.0 ตามลำดับ มีจำนวนเที่ยวบินลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 75.9 และมีอัตราการขนส่งผู้โดยสารอยู่ที่ร้อยละ 55.2 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมเท่ากับ 6,083.2 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 51.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน บริษัทฯมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน 2,587.4 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้วางแผนปฏิบัติการบินให้เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งเปิดให้บริการเที่ยวบินพิเศษภายใต้โครงการพื้นที่นำร่องเปิดประเทศ ได้แก่ โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ และสมุยพลัสโมเดล เพื่อสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยยังคงปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด