KUBOTA RUN เกษตรปลอดเผา เราปลอดฝุ่น

KUBOTA RUN เกษตรปลอดเผา เราปลอดฝุ่น

ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 กว่า 50% เกิดจากการเผาในที่โล่ง ซึ่งรวมถึงการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิตประจำวัน ในฐานะที่ สยามคูโบต้า ดำเนินธุรกิจในการพัฒนาภาคเกษตรกรรมควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม จึงริเริ่มโครงการเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn) เพื่อพัฒนาภาคเกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ในการจัดการและสามารถเข้าถึงเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อทำการเกษตรในรูปแบบปลอดการเผา สอดคล้องกับเป้าหมายภาครัฐในการลดการเผาในพื้นที่การเกษตรให้เป็นศูนย์ ภายในปี พ.ศ. 2565

ในปี 2563 ได้ทีการส่งเสริมการสร้างเมืองต้นแบบปลอดการเผาใน 4 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ มหาสารคาม อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และร้อยเอ็ด ด้วยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการฯ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในจังหวัดดังกล่าว รวมถึงการจัดกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมเกษตรปลอดการเผา เพื่อผลักดันโครงการให้ประสบความสำเร็จและเป็นรูปธรรม

ในปีนี้เพื่อเป็นการสานต่อโครงการเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn) ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง สร้างความตระหนักถึงปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 รวมถึงให้ประชาชนทั่วประเทศได้มีส่วนร่วมรณรงค์ในการลดปัญหาดังกล่าว สยามคูโบต้า จึงได้ผนึกความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่าย 21 องค์กร จัดกิจกรรมวิ่งในรูปแบบ Virtual Run ภายใต้ชื่องาน KUBOTA RUN เกษตรปลอดเผา เราปลอดฝุ่น

ซึ่งทั้ง 21 องค์กรที่เข้าร่วมรณรงค์ครั้งนี้ ในส่วนของทั้งหน่วยงานภาครัฐ ประกอบไปด้วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรมการข้าว, กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมปศุสัตว์, กรมส่งเสริมสหกรณ์, กรมพัฒนาที่ดิน, กรมวิชาการเกษตร, กระทรวงอุตสาหกรรม, สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย, กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม, กรมควบคุมมลพิษ, กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานท้องถิ่นในจังหวัดนำร่องทั้ง 4 จังหวัด ส่วนทางด้านภาคีเครือข่าย ก็มี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.), บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (ซีแพค), สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นอกจากกิจกรรมวิ่งเพื่อรณรงค์ลดฝุ่นละออง PM 2.5 แล้วนั้น ภายใต้กิจกรรม KUBOTA RUN เกษตรปลอดเผา เราปลอดฝุ่น สยามคูโบต้ายังตั้งเป้าปลูกต้นกล้าไม้ในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ทั่วประเทศ รวมถึงบริจาคต้นกล้าผัก หรือเมล็ดพันธุ์ ให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศ เป็นจำนวนเท่ากับระยะวิ่งสะสมของผู้สมัคร โดยทุก 1 กิโลเมตร บริษัทฯ ร่วมปลูกต้นกล้าไม้ หรือ ต้นกล้าผัก 1 ต้น หรือมอบเมล็ดพันธุ์ 1 ถุง ให้แก่เกษตรกร (สูงสุดจำนวน 5,000 ต้น) ในระหว่างการวิ่งเก็บระยะสะสม ผู้สมัครยังสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ วิ่งปลอดเผา สูดอากาศบริสุทธิ์ โดยถ่ายภาพก่อน หลัง หรือขณะวิ่ง ในพื้นที่ธรรมชาติ หรือพื้นที่การเกษตร เพื่อรับของที่ระลึกสุดพิเศษจากสยามคูโบต้าทุกสัปดาห์

สำหรับผู้ที่สนใจกิจกรรม KUBOTA RUN เกษตรปลอดเผา เราปลอดฝุ่น สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 18 เมษายน 2564 ในรูปแบบเก็บสะสมระยะ (Virtual Run) 3 ระยะวิ่ง ได้แก่ มินิมาราธอน (10.5 กิโลเมตร) ฮาล์ฟมาราธอน (21 กิโลเมตร) และ มาราธอน (42 กิโลเมตร) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมอบรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมให้แก่มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และสถาบันโรคทรวงอก โดยสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ https://race.thai.run/kubotarun เฟซบุ๊ค กรุ๊ป www.facebook.com/groups/kubotarun หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 09-2599-5632 และ 08-4644-5711