“‎SUMMER PACKAGE‬‬‬‬‬‬‬”โปรโมชั่นใหม่จาก รอยัลฮิลล์

สนามกอล์ฟรอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก จัดโปรโมชั่น “‎SUMMER PACKAGE‬‬‬‬‬‬‬” เริ่มต้น 1 กุมภาพันธ์นี้

สนามกอล์ฟรอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก จัดโปรโมชั่น “‎SUMMER PACKAGE‬‬‬‬‬‬‬”กรีนฟี (วันธรรมดา )+ แค้ดดี้ เพียง 1,000 บาท  ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2563 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และราคานี้สำหรับคนไทยเท่านั้น รถกอล์ฟนั่งเดี่ยว 600 บาท (ไม่บังคับ)เฉพาะลูกคาที่สำรองออกรอบล่วงหน้าเท่านั้น สำรองออกรอบได้ที่เบอร์ 081-762-8762