การคิดแต้มต่อด้วยระบบ Double Peoria

การคิดแต้มต่อด้วยระบบ Double Peoria

สุ่มเลือกหลุม พาร์ 3, 4 และ 5 ออก อย่างละ 1 หลุม ในแต่ละรอบ ( 9 หลุม )
รวมทั้ง 2 รอบ ( In และ Out ) จะมีหลุมถูกเอาออก 6 หลุม จากทั้งหมด 18 หลุม

โดยจะนำคะแนนรวมจาก 12 หลุมที่เหลือ * (หลุมซ่อน) ไปคำนวณหาแต้มต่อ
ตามสูตรดังนี้

Handicap  =  [ ( คะแนนรวมจาก 12 หลุม* x 1.5 ) – 72 ] x 0.8

นำแต้มต่อที่ได้ ไปหักออกจากคะแนนจริงทั้ง 18 หลุม
เป็น คะแนนสุทธิ (Net Score) ของการแข่งขัน

เช่น  คะแนนรวมจากการเล่น 18 หลุม คือ 90 คะแนนจากหลุมซ่อน 12 หลุม คือ 60
Handicap = [ ( 60 x 1.5 ) –72 ] x 0.8
Handicap = [ 90 – 72 ] x 0.8
Handicap = 18 x 0.8
Handicap = 14.4 **

ดังนั้น คะแนนสุทธิ (Net Score) ของการแข่งขัน คือ 90 – 14.4 = 75.6

หมายเหตุ
* หลุมที่มีคะแนนเกิน ดับเบิ้ลโบกี้ จะให้คะแนนในการคิดแต้มต่อ ให้ไม่เกิน “ดับเบิ้ลโบกี้

** แต้มต่อต่ำสุด 0 สูงสุดไม่เกิน 24 และปัดทศนิยมเหลือเพียงแค่ 1 ตำแหน่งเท่านั้น