หลักสูตร นักบริหารระดับสูง กอล์ฟ ธรรมศาสตร์

นักบริหารระดับสูง กอล์ฟ ธรรมศาสตร์ (นกธ) รุ่นที่1

คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิทยาการกีฬาและพัฒนากีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดหลักสูตร นักบริหารระดับสูง กอล์ฟ ธรรมศาสตร์ รุ่นที่1 (นกธ1) โดย รศ.ดร.กำพล รุจิวิชชญ์ ประธานกรรมการประจำหลักสูตร และคณะกรรมการ ได้มองเห็นกีฬากอล์ฟเป็นกีฬาที่สามารถก้าวไปสู่อาชีพได้ จึงได้จัดทำหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กอล์ฟธรรมศาสตร์ ขึ้น เพื่อสนองการพัฒนากีฬากอล์ฟในรูปแบบของการจัดการแบบองค์รวม

หลักสูตรนี้ มีจุดเด่นในการรวมองค์ความรู้ 3 ด้านหลักๆ ได้แก่ ทักษะกีฬากอล์ฟแบบมืออาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาด้วยเครื่องมือและความรู้ที่ทันสมัย และด้านระบบการบริหารจัดการกีฬากอล์ฟทั่วไป การจัดการกีฬาที่ส่งเสริมการคิดนอกกรอบ การคิดเชิงนวัตกรรม และการเชื่อมโยงองค์ความรู้ต่างๆเข้าด้วยกัน รวมถึงการรวมสร้างเครือข่ายระดับสูงของหน่วยงานต่างๆ การบริหารจัดการที่นำไปสู่การพัฒนาเชิงศักยภาพแบบองค์รวมในด้านการบริหารจัดการธุรกิจกอล์ฟ

สำหรับวัตถุประสงค์หลัก ๆ ที่จัดการหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อให้กับนักบริหารระดับสูงที่หลากหลายอาชีพทั้งที่เล่นกอล์ฟเป็นและไม่เป็น แต่มีความสนใจในด้านกีฬากอล์ฟให้ได้มาบูรณการสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับกอล์ฟเข้าด้วยการ เช่น ทักษะและเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับการเล่นกอล์ฟ การบริหารจัดการสนาม กฎกติกาที่กอล์ฟ วิทยาการกีฬาที่เกี่ยวกับกอล์ฟ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพแบบองค์รวม

ส่วยระยะเวลาของหลักสูตรนั้นจะใช้เวลาในการอบรม ตลอดหลักสูตร จำนวน 90 ชั่วโมง มีการบรรยายภาคทฤษฎี การปฏิบัติและสัมมนาเชิงปฏิบัติ การพัฒนาทักษะกีฬากอล์ฟ องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาตร์ และเทคโนโลยีการกีฬาในการส่งเสริมให้สุขภาพแข็งแรงเบื้องต้น

ในหลักสูตรปฐมฤกษ์ นกธ. 1 นี้ มีผู้เข้าอบรมในหลักสูตรครั้งนี้ 70 ท่าน ผู้ที่เข้ามาเรียนหลักสูตรนี้จะการสำรวจเบื้องต้นเป็นนักบริหารระดับสูง ผู้ประกอบธุรกิจ หรือผู้ฝึกสอนกีฬากอล์ฟ และมีอายุ 35 ปีขึ้นไป ใช้ระยะเวลาในการอบรม ประมาณ4 เดือน จะก็จะจบหลักสูตรนี้ ส่วนรุ่นที่2 จะเริ่มเปิดโครงการประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 59

740TU2