Just Say Know

เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี

เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี
อีกโครงการดีๆ เพื่อ “คนชอบถีบ”

กระทรวงมหาไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผุดโครงการ “เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี” ขึ้น ดึง 15 จังหัวดนำร่อง ส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันของประชาชน มุ่งเน้นให้เกิดเป็นนโยบายระดับพื้นที่ ระดับจังหวัด และระดับชาติ มีการสร้างพื้นที่เพื่อจักรยาน โดยมี สวน สนาม และเส้นทางเพื่อจักรยาน เน้นที่การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่โดยร่วมพัฒนากิจกรรม และดำเนินโครงการในพื้นที่อย่างยั่งยืน รวมถึงความร่วมมือกับภาคเอกชนในพื้นที่ ตลอดจนการรณรงค์ การจัดกิจกรรมในวันพิเศษ และโอกาสต่างๆ

รศ.ดร.วิลาสินี อดุลยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ กล่าวถึงโครงการ “เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี” ว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้จักรยานให้เป็นกิจกรรมทางกายในวิถีชีวิต ที่ตอบสนองต่อกลุ่มผู้ใช้จักรยาน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเพื่อการเดินทางในชีวิตประจำวันตลอดเส้นทาง กลุ่มเพื่อการเชื่อมโยงกับระบบสัญจรอื่นๆ และกลุ่มเพื่อการออกกำลังกายและนันทนาการ ผ่านยุทธศาสตร์ 3 ส. คือ สวนสาธารณะ เส้นทางสัญจร และสนามกีฬา

โดย “สวนสาธารณะ” ควรพร้อมใช้ 60% และตอบสนองต่อกลุ่มผู้ใช้จักรยานเพื่อการออกกำลังกายและนันทนาการ อีกทั้งจัดการสวนให้เอื้อต่อการใช้ อย่างเช่น ตีเส้นทางคนเดิน-วิ่ง-จักรยาน ระเบียบการใช้สวน เป็นต้น, “เส้นทางจักรยาน” ที่มีจะต้องตอบสนองต่อผู้ใช้เส้นทาง ทั้ง ไปทำงานไปเรียน โดยเลือก 1 เส้นทาง ที่รถยนต์วิ่งได้ช้าเป็นเส้นทางที่มีผู้คนใช้ประจำ หรือเส้นทางสัญจรเชื่อมต่อและใช้วิธีปรับแบ่งพื้นผิวจราจร พร้อมกับมีมาตรการดูแลตามกฎหมาย และ “สนามกีฬา” ทุกจังหวัดมีสนามของหน่วยราชการ โรงเรียน บางจังหวัดมีสนามบิน ซึ่งเอื้อต่อผู้ใช้เพื่อการออกกำลังกาย หรือการฝึกใช้จักรยานของเด็ก และสามารถทำเป็นกิจการเพื่อสังคม(CSR) กับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อจัดการกิจกรรมช่วงเวลาปั่นจักรยานได้อีกด้วย

ซึ่งโครงการนี้จะดำเนินการนำร่องใน 15 จังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่ เชียงราย น่าน พิษณุโลก นครสวรรค์ อุทัยธานี กาญจนบุรี สมุทรสงคราม จันทบุรี อุดรธานี อุบลราชธานี ประจบคีรีขันธ์ กระบี่ ตรัง พัทลุง และสงขลา

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม ที่ สสส. และภาคีเครือข่ายจักรยานฯ ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อสนับสนุนการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันและเกิดการใช้จักรยานขึ้นจริงมากมายหลายโครงการ ไม่ว่าจะเป็น โครงการปั่นปันข้าว, โครงการ Car Free Day 2015, โครงการปั่นล้อมเมือง, โครงการปั่น 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนฯ และโครงการ A Day Bike Fest 2015 รวมถึงการกระตุ้นใช้จักรยานผ่านการท่องเที่ยว จะมีทั้งโครงการแผนที่ท่องเที่ยวและเดินทางด้วยจักรยานทั่วประเทศ (Kingdom Ride) และโครงการปั่นรักษ์โลก (Green Ride) อีกทั้งการเพิ่มพื้นที่ปั่นจักรยาน มีโครงการ 60 สวน 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ และโครงการ 1 ค่าย 1 สนาม และโครงการรางวัลเมืองจักรยาน ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้มีการวางแผนและจัดการเมืองให้สามารถใช้จักรยานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในขณะที่ประชาชนไม่น้อยหันมาให้ความสนใจกับการขี่จักรยานเป็นจำนวนมาก หากภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างมองเห็นและให้ความสำคัญการใช้จักรยานอย่างจริงจัง นอกจากจะเป็นการสร้างเสริมสุขภาพทางกายของประชาชนแล้ว ยังเป็นการลดความสิ้นเปลือง ลดมลภาวะสิ่งแวดล้อมทั้งเสียงและอากาศ แถมยังเป็นการอนุรักษ์พลังงานโดยรวมอีกต่างหาก นับว่าเป็นการพัฒนาวิถีชีวิตของชุมชนให้เกิดผลดีอย่างยั่งยืนทีเดียว