Special Report

พิธีวางศิลาฤกษ์ ศาลาปฏิบัติธรรมสุนันทาลัย

พิธีวางศิลาฤกษ์ ศาลาปฏิบัติธรรมสุนันทาลัย
ณ วัดป่าทรงธรรม จังหวัด  หนองคาย

ด้วยวัดป่าทรงธรรม คณะกรรมการ  และ คณะเจ้าภาพผู้ประกอบด้วยศรัทธา ได้ร่วมใจกันก่อสร้างศาลา ปฏิบัติธรรม ขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่อบรมปฏิบัติธรรมแก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย และบำเพ็ญสมณะกิจที่สำคัญ ในทางพระพุทธศาสนา  โดยกำหนดเอาวันที่ 24 กุมภาพันธ์  2560  เป็นวันบวชเนกขัมมะบารมี สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม และวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560  ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีวางศิลาฤกษ์ ยกเสาเอก เสา โท เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวีในพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕

พุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทั้งหลายที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างบารมีร่วมกัน   เพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิต และความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนาอันเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธทั้งหลาย  ดร.ชาญวิทย์- คุณสุชาภา   ผลชีวิน  ผู้เป็นสะพานบุญ  เริ่มต้นโครงการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมร่วมกับทางวัด โดยการทอดกฐินตั้งแต่ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙  เมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้อัญเชิญพระบรมรูปไม้แกะสลักของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕)และสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารี พระบรมราชเทวี ซึ่งเป็นไม้แก่นขนุน มีอายุ ๑๐๐  ปี มาประดิษฐานไว้ ณ ภายในอุโบสถวัดป่าทรงธรรม  เพื่อเป็นการเชื่อมโยงสายใยแห่งศรัทธาให้ทุกคนได้มาทำบุญร่วมกันสร้าง “ศาลาปฏิบัติธรรมสุนันทาลัย”  เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและอนุสรณ์สถานแด่พระองค์ท่าน ฯ

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจแห่งบุญกุศลธรรมทั้งหลายจงเกื้อหนุนให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญ   มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีงามมีความปลอดภัยไร้โรคาพยาธิ และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเทอญฯ