จิตวิทยาการกีฬา

ทำอย่างไรให้เราเล่นกอล์ฟได้ดีและมีความสุขมากขึ้น

ทำอย่างไรให้เราเล่นกอล์ฟได้ดีและมีความสุขมากขึ้น

การที่นักกีฬากอล์ฟจะสามารถเล่นกอล์ฟได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจากการผสมผสานจากทั้ง 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) การมีร่างกายที่แข็งแรง เหมาะสมอย่างสมบูรณ์ 2) มีทักษะกอล์ฟที่ดี และ 3) จิตใจที่เข้มแข็ง อย่างไรก็ตามเมื่อเราเตรียมการเท่าที่เราจะทำได้มาอย่างดีแล้ว เช่น เตรียมร่างกายและฝึกซ้อมทักษะพร้อมแล้ว และเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไม่ง่ายแล้วในระหว่างแข่งขัน แต่มีอยู่ประเด็นเดียวคือเรื่องของจิตใจที่ดูเหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุดหากไม่ได้รับการฝึกฝนมาเพียงพอ

เมื่อจิตใจยังมีการขึ้นๆลงๆอยู่ ในระหว่างการเล่น เราจึงควรมาให้ความสำคัญและเตรียมการเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีมาก ไม่เหมือนกับด้านร่างกายและทักษะของกีฬากอล์ฟ ให้มากขึ้น วันนี้มีเทคนิคของการดูแลจิตใจนักกีฬาให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง มีโอกาสของการขึ้นๆลงๆ ที่น้อยที่สุด ที่ขอเสนอให้เป็นแนวทางที่จะทำให้สามารถเล่นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

  1. การวอร์มกาย วอร์มทักษะ และวอร์มใจ ก่อนการแข่งขัน นักกีฬาที่จะเริ่มเล่นควรจะมีความพร้อมทั้งกาย ทักษะและใจ ดังนั้นการอบอุ่นร่างกายและใจ จึงเพื่อให้เกิดสมาธิและความมั่นใจว่าจะสามารถเล่นได้ดีตั้งแต่สโตร์คแรกของการตี หรือการตีที่ไม่มีข้อจำกัดว่าร่างกาย ทักษะและจิตใจยังไม่พร้อม ดังนั้นการอบอุ่นร่างกายจึงเป็นความจำเป็นก่อนการแข่งขันที่นักกีฬาจะขาดไม่ได้ โดยที่ระยะเวลาของการอบอุ่นกาย ทักษะและใจ อาจจะใช้เวลาตั้งแต่ 30 นาที ถึง 60 นาที
  2. ความสม่ำเสมอของการเล่น ก่อนการเล่น ที่นักกีฬามักจะมีการสวิงลมหรือมีกิจกรรม ที่เรียกว่า Routine เป็นอีกแนวทางที่ควรจะเกิดขึ้นทุกครั้ง ความยากของกีฬากอล์ฟคือความสม่ำเสมอของการเล่น เพราะเป็นการเล่นที่ต้องมีความละเอียดรอบคอบที่เกี่ยวข้องกับความเร็วของการตีและขนาดของจุดกระทบของหัวไม้กับลูกกอล์ฟ (Contact Point) ที่เล็กมาก
  3. สมาธิและการอยู่กับปัจจุบัน เพื่อให้จุดกระทบของไม้ที่ตีกับลูก มีความสม่ำเสมอ เพราะเป็นจุดเดียวที่มีผลต่อการเล่นและสามารถควบคุมการเล่นได้มากที่สุด โดยที่เราไม่นึกถึงอดีตและอนาคต
  4. เทคนิคที่ง่ายและสามารถนำมาใช้ในการเล่นที่ดีที่สุดคือ การพูดกับตัวเอง เพื่อบอกแนวทางที่จะเล่น จะดี รวมทั้งการพูดให้กำลังใจในการเล่นในหลายๆครั้ง และการกำจัดความพูดลบให้ออกไปจากการเล่นให้มากที่สุด ก็เป็นประเด็นที่ต้องเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
  5. การจินตภาพ เป็นเทคนิคทางด้านจิตวิทยาการกีฬาที่สำคัญและถูกนำมาใช้ในการเล่นมากที่สุดเทคนิคหนึ่ง เพื่อทำให้นักกีฬามีความมั่นใจและมีสมาธิในการเล่น
  6. ความยืดหยุ่นในการเล่น ต่อผลของการเล่น ความยืดหยุ่นในการเล่นนี้ จะทำให้นักกีฬามีโอกาสของการปรับตัว ไม่ยอมแพ้ในสถานการณ์ไม่ดีได้ และอื่นๆ

ลองดูครับว่าเทคนิคที่กล่าวมาท่านเอาไปลองปฏิบัติแล้ว สามารถช่วยให้เล่นกอล์ฟได้ดี และมีความสุขมากขึ้นแค่ไหน

ผศ. ดร. นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
นายกสมาคมจิตวิทยาการกีฬาประยุกต์แห่งประเทศไทย