Golf NEWS

RSU Vista Golf Course ปรับใช้พลังงานแสงอาทิตย์

ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ประธานกรรมการ RSU Vista Golf Course ได้ร่วมแถลงข่าวกับ ดร.กิตติ เจริญพรพานิชกุล กรรมการบริษัท อินสไปร์ อินโนวาเท็กซ์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ว่า RSU Vista GolfCourse จะปรับเปลี่ยนไปใช้พลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและลโลกร้อนโดยเริ่มดำเนินการในเดือนกันยายน 2566 นี้ โดยแถลงข่าวความพร้อมที่สนาม RSU Vista Golf Course เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566

ทั้งนี้แผงรับแสงอาทิตย์จะติดตั้งบนหลังคาที่จอดรถซึ่งได้มีการปรับปรุงอย่างดีเรียบร้อยแล้ว มีความมั่นคงแข็งแรง มีส่วนของการเข้าไปทำความสะอาดและตรวจสอบการทำงานระบบรับแสงอาทิตย์ได้สม่ำเสมอ การจ่ายกระแสไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ จะครอบคลุมการใช้งานระบบไฟฟ้าที่ใช้ภายใน Clubhouse ซุ้มน้ำ ระบบปั๊มรดน้ำสนามหญ้า และ การซาร์จไฟรถกอล์ฟไฟฟ้า และจะมีการบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าให้ประหยัดไฟได้มากขึ้น ไม่เพียงแต่ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์อย่างเดียว

สนามกอล์ฟ RSU Vista Golf Course ตั้งอยู่บนทะเลสาบขนาดใหญ่ มีบ้าน สิ่งก่อสร้าง และที่ดินอยู่โดยรอบเกือบ 200 แปลง โดยมีหน้าที่สำคัญที่ต้องรักษาระดับน้ำในทะเลสาบให้คงที่เพื่อมิให้น้ำท่วมขัง หรือ แห้งขอด เพราะตลิ่งริมทะเลสาบ
จะทรุดตัว การใช้กระแสไฟฟ้าสำหรับปั๊มน้ำเพื่อรักษาระดับน้ำ และ ผันน้ำมารดน้ำสนามหญ้าในสนามกอล์ฟ จึงเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมาก การปรับเปลี่ยนมาใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ควบคู่ไปกับการบริหารการใช้กระแสไฟฟ้า จะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย และสร้างความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดภาระโลกร้อนไปด้วยพร้อมกัน

นอกจากนี้ บริษัททั้งสองยังเตรียมการที่จะติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้า (EV Charging Station) สำหรับรถที่จะมาใช้บริการในสนามกอล์ฟอีกด้วย เตรียมพร้อมสำหรับการลดการใช้ยานพาหนะที่ใช้น้ำมัน มาใช้ระบบไฟฟ้า และจะศึกษาความเป็นไปได้ในการเก็บพลังงานไว้สำหรับการให้บริการกอล์ฟกลางคืน หรือ Night Golf ด้วย
บริษัททั้งสอง ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการร่วมกัน พนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ของสนามกอล์ฟ RSU Vista Golf Course จะมีโอกาสไปศึกษาดูงาน เพิ่มพูนประสบการณ์ ในหลากหลายสถานที่ที่มีการติดตั้งระบบเดียวกัน เพื่อยกระดับความรู้ ความสามารถ ในการดูแลระบบของสนามกอล์ฟด้วย

สนามกอล์ฟ RSU Vista Golf Course มุ่งเน้นการปรับปรุง พัฒนาสนามกอล์ฟเพื่อความยั่งยืน รักษาสภาพแวดล้อมประหยัดพลังงาน สร้างโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้เจริญก้าวหน้าในอาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และ มีความสุขในการทำงาน เพื่อให้บริการที่ดีที่สุดแก่ผู้มาเล่นกอล์ฟ และเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างคุณค่าให้สังคม
การติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้ด้วยแสงอาทิตย์ หรือ Solar Energy ที่สนามกอล์ฟ RSU Vista Golf Course ซึ่งเริ่มดำเนินการในเดือนกันยายน 2566 มีกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2566 นี้ และยังมีการร่วมกันจัดทำข้อมูล ติดตาม ประเมินผล และศึกษา วิจัย คู่ขนานไปอีก 3 เรื่อง ดังนี้ 1.ปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการใช้พลังงานทดแทน และ พลังงานสะอาด (Renewable
Energy) แล้วจัดทำข้อมูลแสดงการใช้พลังงานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ลดลง (Reduced EnergyConsumption) และ แสดงค่ใช้จ่ายสำหรับกระแสไฟที่ลดลง Reduced Financial Cost) 2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) ในการให้ความรู้ เน้นย้ำการใช้พลังงานในห้วงเวลาที่จะเกิดความประหยัด ลด ละ เลิก การใช้พลังงานไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น เข้าอบรม พัฒนาตนเองในการดูแล รักษา เรียนรู้ระบบ เพื่อซึมซับการพัฒนาที่ยั่งยืน 3. ร่วมศึกษาและเตรียมการรองรับธุรกิจต่อยอด ได้แก่ สถานีชาร์จรถไฟฟ้า (Electric Vehicle ChargingStation) การจัดทำระบบสำรองไฟฟ้าสำหรับ “กอล์ฟกลางคืน” หรือ Night Golf และการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากอาทิตย์เพิ่มเติมเพื่อเข้าร่วมการขับเคลื่อน ㆍ “คาร์บอนเครดิต” ของประเทศไทย เช่น กำหนดมาตรปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพด้านการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน การพยายามลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การวิจัยและพัฒนา การยกระดับไปสู่มาตรฐานเพื่อความยั่งยืนในระดับสากล รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น