For Golf Trust

สูตรสมการพิเศษที่จะตอบโจทย์สู่ความสำเร็จในการเล่นกีฬา

สูตรสมการพิเศษที่จะตอบโจทย์สู่ความสำเร็จในการเล่นกีฬา

ด้วยประสบการณ์ที่ผมอยู่กับวงการกีฬามาร่วม 40 ปี

เห็นถึงความสำเร็จ และไม่สำเร็จของนักกีฬาทั้งต่างประเทศและประเทศไทย

ขอสรุปคำตอบว่าทำอย่างไรนักกีฬาจะประสบความสำเร็จในกีฬาทุกกีฬา

มีคำอธิบายไว้มากมายหลายประการว่าอยากประสบความสำเร็จต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

ทุกคำอธิบายไม่มีอะไรผิด เพราะทุกอย่างถูกหมด

แต่ผมจะสรุปด้วยสูตร สมการ ที่จะใช้ตอบโจทย์ว่าความสำเร็จในการเล่นกีฬาจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับอะไร

สูตรนี้มีอยู่ว่า Success = (A+B+C+E+F+M1+M2+S+T) x D

A = Attitude, B = Body, C = Coach, D = Discipline, E = Emotion(Control), F = Focus, M = Money,
M =Management, S = Skill, T = Time,

ถ้าทุกๆตัวมีมูลค่าในตัวเองอย่างละ 5 ระดับ 1 คือน้อยสุด 5 คือมากสุด

เอาไปแทนค่า ความสำเร็จน้อยที่สุดคือ 9 คะแนน

ความสำเร็จมากที่สุดคือ 225 คะแนน

แต่ละหัวข้อมีความหมายพอสังเขป ซึ่งจะยกตัวอย่างหนักไปในทางกีฬากอล์ฟ ดังต่อไปนี้

Attitude หมายถึงเจตคติและแนวคิดในเรื่องต่างๆ ที่ถูกหลักการ เพื่อการพัฒนาที่ทำให้เกิดการก้าวหน้า เช่น การเล่นกอล์ฟควรให้ความสำคัญในการเล่นลูกสั้นพอๆกับการตีไกล การเล่นกอล์ฟยิ่งขยันยิ่งโชคดี การเล่นกอล์ฟไม่มีเส้นทางลัด เป็นต้น ซึ่งหลักการต่างๆ โค้ช และนักจิตวิทยาที่มีประสบการณ์และมีความรู้สามารถจะให้แนวคิดได้ดี

Body หมายถึงการมีร่างกายที่สมบูรณ์ ยืดหยุ่น แข็งแรง ไม่มีอาการบาดเจ็บใดๆ มีการทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ และการทำงานของอวัยวะภายในและระบบต่างๆสมบูรณ์

Coach หมายถึง การมีผู้ฝึกสอนที่มีความรู้ มีประสบการณ์ มีหลัก มีวิธีการ มีทฤษฎีที่เป็นวิทยาศาสตร์ ใช้เทคโนโลยีมาช่วย ที่จะสามารถทำให้ตัวนักกีฬามีการพัฒนาไปอย่างมีระบบตามเวลที่เหมาะสม

Discipline หมายถึงวินัยในตนเอง ที่พร้อมจะทำตามที่ลั่นวาจาไว้ทั้งๆที่บางครั้งอาจจะไม่อยากจะทำ บางครั้งเกิดการเบื่อหน่ายเช่น การฝึกซ้อมที่ต้องยึดเป็นหลัก ธุระอย่างอื่น คนอื่นต้องมีความสำคัญน้อยกว่า การมีความอดทนในการฝึกซ้อม มีแรงจูงใจ ที่จะกระตุ้นตัวเอง มีความรักในสิ่งที่ตัวเองทำอย่างเชื่อมั่นเต็มเปี่ยม(Passion)

Emotion หมายถึงการควบคุมอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น โดยการต้องรับรู้ตนเอง และมีเทคนิคการควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมด้วยกระบวนการทางจิตวิทยา

Focus หมายถึง การมีสมาธิในทุกๆระบบ ตั้งแต่การฝึกซ้อม การเตรียมตัวก่อนตี การเข้าอิมแพ็คลูก หลังการเล่นแต่ละครั้ง เป็นต้น การที่จะทำให้เกิดหรืออยู่ในสมาธินั้น นักจิตวิทยาที่ชำนาญสามารถแนะนำเทคนิคให้เกิดขึ้นได้

Money หมายถึง การมีทุนทรัพย์หรือการมีผู้สนับสนุนที่พอเพียง ยืนยาวในเวลาพอสมควร หรืออย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป

Management หมายถึง การบริหารจัดการชีวิตที่สมดุลย์ทั้งการเล่นกีฬา ชีวิต การเรียนหนังสือ ไม่หนักไปทางใดทางหนึ่งจนกระทบกับส่วนต่างๆ จนทำให้เสียสมาธิ มีการบริหารจัดการการเงิน บริหารเวลา บริหารการเดินทาง ที่ดีเหมาะสม

Skill หมายถึง การมีทักษะ กลยุทธ์ ในส่วนต่างๆของกีฬาที่เล่นอย่างครบถ้วน สมบูรณ์

Time หมายถึง การมีเวลาที่เหมาะสมและมากพอที่จะอุทิศในการฝึกซ้อมในกีฬานั้นอย่างเต็มที่ รวมถึงเวลาของผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น พ่อแม่ ปู่ยา ตายาย และคนอื่นๆที่จะมีส่วนช่วยสนับสนุนเรื่องเวลาในการฝึกซ้อม

ความสำเร็จ ของแต่ละคน ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งอาจไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับว่าหัวข้อใดมีความมากหรือสมบูรณ์ใกล้ระดับที่ 5 แค่ไหน

9 หัวข้อในวงเล็บนั้น มีมูลค่าคงที่ มีความสำคัญเท่าๆกัน แต่ตัวเร่ง หรือตัวคูณได้แก่ วินัยในตนเอง หรือตัว D ที่จะทำให้มูลค่าโดยรวมออกมาไม่เท่ากันในแต่ละคน ถึงแม้จะมี 9 หัวข้อจะมีเท่าๆ กัน หรือบางอย่างมีมากกว่า แค่แตกต่างกันแค่ตัวเลขเดียว

สูตรหรือสมการนี้ ไม่ได้หวงที่จะเผยแพร่ แต่ถ้าเมื่อไรมีการไปอ้างถึงขอรบกวนให้เครดิตกับผมด้วยนะครับ ดูง่ายๆ ไม่ลึกลับซับซ้อน แต่คิดว่ามีประโยชน์ในการนำไปประเมินผลสำเร็จของนักกีฬาได้อย่างดี

ในอนาคตอาจมีการทำการวิจัย ทดลอง และพิสูจน์ในทางวิชาการ ตอนนี้แค่เป็นแนวคิด การนำเสนอจากประสบการณ์ของผมแค่นั้น

โปรเชาวรัตน์ เขมรัตน์