จิตวิทยาการกีฬา

Darkness Cannot Drive Out Darkness

Darkness Cannot Drive Out Darkness; Only Light Can Do That. Hate Cannot Drive Out Hate, Only Love Can Do That

หัวข้อของการพูดคุยกันในวันนี้ ผมขอนำแนวคิดของ Dr. Martin Luther King, Jr. นักต่อสู้เพื่อมวลชนคนผิวสีที่มีชื่อเสียงและพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงความเหลื่อมล้ำทางสังคมและการแสวงหาความสุขจากความเกลียดชังและความรัก มาเป็นแนวทางในการพูดคุยที่เชื่อมโยงระหว่างกีฬากับแนวคิดของการมีความสุขในชีวิตกัน

คำกล่าวนี้เกี่ยวข้องกับการเล่นกีฬาและการเล่นกอล์ฟอย่างไร มนุษย์ไม่ว่าจะอยู่ในหัวโขนอะไร ความเป็นมนุษย์ก็ยังคงอยู่มีร่างกายและจิตใจเชื่อมกันอยู่ตลอดเวลา เพียงแต่ความเป็นมนุษย์นั้นมีระดับของร่างกายและจิตใจที่ต่างกัน ในบางหัวโขนหรือบางอาชีพต้องใช้ร่างกายมาก บางหัวโขนหรือบางอาชีพใช้ร่างกายน้อย ขณะที่ในบางหัวโขนหรือบางอาชีพต้องใช้จิตใจมากแตกต่างกันไป

ในมุมของความคิดจิตใจของมนุษย์ในการดำรงชีวิตทั่วๆไปกับชีวิตของการเป็นนักกีฬา แนวคิดของ Dr. Martin Luther King, Jr สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับนักกีฬา/นักกอล์ฟ ได้เป็นอย่างดี

Dr. King กล่าวว่าถ้าจะให้ความมืดหายไป ไม่ได้เกิดจาการที่เราเอาความมืดมาลบล้าง ผลักดันหรือโต้กลับความมืดให้หายไป ทางที่จะทำให้หายไปคือการเอาแสงสว่างเข้ามาผลักดันความมืดนั้นจะช่วยได้ ในขณะที่ความเกลียดชัง เราจะแก้แค้นหรือเกลียดชังกลับก็ไม่ใช่หนทางของการขจัดความแค้น/ความเกลียดชังให้หายไป นอกจากเราจะใช้ความรักเข้ามาผลักดัน

ในการเล่นกีฬา/กอล์ฟ เรามีความมืด ความเกลียดชัง ที่มาในหลายรูปแบบ เช่น มาในลักษณะของความผิดหวัง หมดกำลังใจ ความรู้สึกไม่ชอบ ไม่สนุกในการฝึกซ้อม ไม่สนุกในการเล่น/การแข่งขัน ไม่พอใจ/ไม่ชอบสนาม ผู้ตัดสิน ผู้ปกครอง การไม่ชอบความพ่ายแพ้ และอื่นๆ ที่เกิดขึ้นอยู่สม่ำเสมอ เป็นระยะๆ ถ้าเราไม่รู้จักการผลักดันที่ถูกต้อง ความมืดและความเกลียดชังก็จะยังคงอยู่กับเราและจะเป็นผลลบกับการเล่นกีฬาของเรา แล้วอะไรคือแสงสว่าง อะไรคือความรักที่เราควรจะนำมาใช้ผลักดันสิ่งร้ายๆออกไปจากตัวเรา

ความสว่างและความรักที่ควรจะมีในเล่นกีฬา ที่จะนำมาขจัดความเกลียดชัง ได้หลายแนวทาง เช่น แสงสว่างและความรักในขณะเล่นกีฬา ความรักในการฝึกซ้อม ความรักในการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ความรักที่จะได้ผ่านการพัฒนาจากการฝึกซ้อมอย่างหนัก ความรักที่จะมุ่งมั่นอดทน ความรักที่เรียนรู้จากการปฏิบัติ ความรักจากการรักษากฏระเบียบ ความรักจากการได้เรียนรู้จากคนที่เก่งกว่า ความรักที่เห็นพัฒนาการของตนเอง ความรักที่วิธีการที่นำไปสู่ความสำเร็จมากกว่าผลแพ้ชนะ ความสนุกที่ได้เล่น ได้อยู่กับเพื่อน ความรัก ความสนุกเหล่านี้คือสิ่งที่นักกีฬาจะต้องมีและรักษาให้อยู่กับตัวเสมอ ซึ่งจะเป็นทั้งแสงสว่างและความรักที่ต่อสู้กับความมืดและความเกลียดชังได้ ในบางครั้งแสงสว่างและความรักอาจจะเผลอหลุดหายไปได้ ขณะที่ความมืดและความเกลียดชังก็อาจจะผุดขึ้นมาเป็นระยะๆได้เช่นกัน
ดังนั้นเราจึงควรรู้จักการฝึกฝนให้ความมืดและความเกลียดชังในการเล่นกีฬามีน้อย และควบคุมได้ ขณะที่ความรักและความสนุกจากการเล่นกีฬาก็ควรที่จะเกิดขึ้นและให้มีอยู่อย่างต่อเนื่อง

แสงสว่างและความรักนี้สามารถสร้างให้เกิดและรักษาให้อยู่กับเราได้ เช่นเดียวกับร่างกายและทักษะ จะเห็นว่าแนวคิดของ Dr. Martin Luther King Jr. เป็นไปในทิศทางของการคิดดี คิดบวก และการมี Mind Set ที่ไม่ปิดกันและมีความเจริญก้าวหน้า (Growth Mid Set) ต่อไป

มาลดความมืดและความเกลียดชังในการเล่นกีฬาของเรา และเพิ่มความสว่างและความรักในการเล่นกีฬาให้อยู่กับเราตลอดไปกันครับ

ผศ. ดร. นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
นายกสมาคมจิตวิทยาการกีฬาประยุกต์แห่งประเทศไทย