จิตวิทยาการกีฬา

WARM กาย WARM ใจ ในการเล่นกอล์ฟ

WARM กาย WARM ใจ ในการเล่นกอล์ฟ

การเล่นกีฬาเพื่อการแข่งขันหรือเพื่อชัยชนะ นักกีฬาต้องมีความพร้อมทั้งกาย ทักษะและจิตใจ เป็นความพร้อมที่ต้องมีการเตรียมการในระดับสูง กล่าวคือ ร่างกายต้องมีความแข็งแรง อดทนต่อการเล่นที่หนักและนาน ทักษะกีฬาต้องมีมากจนเป็นอัตโนมัติ จากการฝึกซ้อมซ้ำแล้ว ซ้ำอีก และจิตใจที่มีความแข็งแกร่ง ทั้งในระหว่างการฝึกซ้อมและแข่งขัน เราถึงจะเผชิญกับสิ่งที่เรากำลังจะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อนักกีฬาต้องมีการเตรียมการในระดับสูงก่อนการฝึกซ้อมและแข่งขัน นั่นหมายถึงว่านักกีฬาต้องมีการเตรียมความพร้อมว่าต้องทำอะไรถึงจะทำให้การเล่นสามารถทำได้อย่างเต็มศักยภาพ และลดโอกาสของการเกิดการบาดเจ็บตั้งแต่เริ่มต้นการฝึกซ้อมและแข่งขัน

ในการเตรียมตัวก่อนการแข่งขัน เพื่อการเล่นที่มีประสิทธิภาพและลดการบาดเจ็บ นั่นหมายความว่าร่างกาย ทักษะและจิตใจพร้อม ซึ่งเป็นความพร้อมที่เกิดจากการค่อยๆ เริ่มอย่างเหมาะสม เป็นการเริ่มจากง่ายไปยาก เพื่อให้การใช้ร่างกาย ทักษะและจิตใจที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้น เรามาดูกันว่าในการเล่นกีฬานั้น ทั้ง 3 ส่วนนี้จะพร้อมที่ 100% ทันที่ที่จะเล่นเล่นกีฬาได้อย่างไร

การเตรียมความพร้อมทางกาย บางคนใช้คำว่าการอบอุ่นร่างกาย จากหลักการที่ว่าการอบอุ่นร่างกายที่ดีต้องเริ่มจากง่ายไปยากและค่อยๆเพิ่มความหนัก ความเร็วและความนาน เพื่อให้ร่างกายได้มีโอกาสปรับตัว ซึ่ง ณ เวลานี้ก็ยังไม่ใช่เวลาที่มีผลต่อการเล่นโดยตรง การค่อยๆขยับระดับของความเข้มข้นจริงจังของร่างกาย จะทำให้เกิดการปรับตัวของทุกส่วนของร่างกาย เช่น กล้ามเนื้อแขน กล้ามเนื้อขา ข้อต่อของกระดูกที่เกี่ยวข้องกับการเล่น ความยืดหยุ่น ความอ่อนตัว รวมทั้งหัวใจและปอด การปรับตัวในลักษณะค่อยๆเพิ่มความจริงจังและแรงขึ้น จะช่วยทำให้การบาดเจ็บที่เกิดจาการเล่นของร่างกายมีโอกาสเกิดน้อยลงด้วย ซึ่งควรใช้เวลาในการเตรียมความพร้อมร่างกายนี้อย่างน้อย 30 นาที

การเตรียมความพร้อมด้านทักษะกีฬา ในประเด็นนี้การเตรียมตัวเพื่อให้ร่างกายสามารถรองรับความพร้อมทางทักษะเพื่อสามารถนำไปใช้ร่วมกับร่างกายและจิตใจ การเตรียมความพร้อมด้านทักษะกีฬาก็จะมีผลร่วมกับความพร้อมด้านร่างกายของนักกีฬาเช่นเดียวกัน หลักการจากง่ายไปหายาก จากน้อยไปหามาก ก็ต้องเป็นแนวทางในการเตีรยมความพร้อมด้านทักษะเช่นกัน เช่น การฝึกพัตต์ระยะสั้นๆ ก่อนไประยะที่ห่างขึ้น การเริ่มต้นจากการตีในระดับ 50% ของการเล่นจริง ตามด้วย 75% หรือ 90% หรือ 100% รวมทั้งทักษะอื่นๆที่เริ่มต้นจากระยะทางใกล้ก่อน เป็นต้น

การเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งของการเล่นกอล์ฟเพื่อการแข่งขันหรือเพื่อความเป็นเลิศ นักกีฬาที่สามารถเริ่มต้นเล่นด้วยความมั่นใจ ไม่ตื่นเต้นจนเกินไป มีความอยากเล่น มีสมาธิในการเล่นถือว่ามีความพร้อมทางจิตใจที่ดี อะไรถึงจะทำให้นักกีฬาสามารถเล่นด้วยความมั่นใจ มีความตื่นเต้นที่พอดี และมีสมาธิในการเล่นตลอดการแข่งขัน การเตรียมร่างกาย การเตรียมทักษะจากง่ายไปหายากจะมีผลต่อการเล่นกีฬาในทางบวก และเมื่อทักษะสามารถทำได้ เรื่องของจิตใจก็จะมีความพร้อมในการเล่นกีฬามากขึ้น

ตัวอย่างของ Warm จิตใจคือการเริ่มจากง่ายไปยาก จากระยะใกล้ไปไกล การโยนลูกกอล์ฟลงบริเวณที่ซ้อมพัตต์ และทำการซ้อมพัตต์ หากเราต้องการสร้างความมั่นใจให้เกิดกับนักกีฬาของเราๆควรจะเริ่มต้นการพัตต์จากลูกที่อยู่ใกล้หลุ่มที่สุดไปหาลูกที่อยู่ไกลจากหลุ่มที่สุด แน่นอนว่าการพัตต์จากลูกที่อยู่ใกล้หลุมหมายถึงโอกาสของการลงหลุ่มมากด้วย การใช้กล้ามเนื้อที่เราเพิ่งเริ่มต้นเล่นก็ยังใช้ไม่มาก การบาดเจ็บก็มีโอกาสน้อยด้วย เมื่อเราสามาถพัตต์ลงได้มากเปอเซ็นต์ จิตใจของเราก็จะดี รู้สึกบวก รู้สึกมั่นใจ และโอกาสของการบาดเจ็บก็จะมีน้อยลง

มาเล่นกอล์ฟให้มีประสิทธิภาพ มีผลการเล่นที่ดี ไม่มีโอกาสของการบาดเจ็บ โดยการ Warm กาย Warm ใจให้เหมาะสมในทุกองค์ประกอบของความเป็นเลิศ (ร่างกาย ทักษะและจิตใจ) จากง่ายไปยาก จากระยะใกล้ ไปไกล จากใช้แรงน้อยเป็นใช้แรงมากกันครับ

ผศ. ดร. นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
นายกสมาคมจิตวิทยาการกีฬาประยุกต์แห่งประเทศไทย