จิตวิทยาการกีฬา

เล่นกอล์ฟดีอย่างไรบ้าง

เล่นกอล์ฟดีอย่างไรบ้าง

ในการเล่นกีฬา ไม่ว่าจะเป็นกีฬาชนิดใดก็ตาม มีผลในทางที่ดีอย่างชัดเจน แล้วกอล์ฟมีผลดีอย่างไรบ้างที่เราควรทราบ และเป็นเหตุผลที่เราควรหันมาเล่นกอล์ฟ เล่นกอล์ฟต่อไป หรือแม้แต่เล่นให้มากขึ้น เมื่อเล่นกอล์ฟแล้วชีวิตเราดีขึ้นอย่างไร

  • กอล์ฟทำให้รู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้น และมีสุขภาวะที่ดี
  • กอล์ฟช่วยควบคุมและเพิ่มอารมณ์ที่ดีให้กับคนเล่น
  • ความรู้สึกซึมเศร้าลดลง
  • การทำงานของสมองดีขึ้น จากการมีปฏิสัมพันธ์เมื่อเล่นกอล์ฟ
  • กอล์ฟทำให้รู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้น และมีสุขภาวะที่ดี

แน่นอนว่าการออกกำลังกาย ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ร่างกายก็จะมีการปรับตัว เพิ่มสมรรถนะ ใน

การใช้ชีวิตที่ดีขึ้น และช่วยให้การดำรงชีวิตดีขึ้น การเล่นกอล์ฟที่ใช้เวลา 4 ถึง 5 ชั่วโมงต่อการเล่น 18 หลุม การเคลื่อนไหวร่างกายขนาดนั้น ย่อมหมายถึงการใช้พลังงานไปจำนวนมากด้วย การที่เราเดินเล่นกอล์ฟระยะทาง 7-8 กิโลเมตร และใช้พลังงานไปประมาณ 2,000 แคลอรี่ ดังนั้นสุขภาวะของคนเล่นกอล์ฟคงดีกว่าคนทั่วๆไปแน่นอน โดยเฉพาะหัวใจและปอด เมื่อร่างกายของเรามีความแข็งแรงมากขึ้นจากการเล่นกอล์ฟ ความรู้สึกที่ดีจากการเล่นกอล์ฟจึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคนเล่นอย่างแน่นอน เป็นความรู้สึกที่ดีที่เราได้ออกกำลังกาย มีร่างกายที่แข็งแรง แถมยังมีทักษะในการเล่นที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ การพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย และพัฒนาด้านจิตใจจากการเล่นจึงเป็นส่วนที่ส่งเสริมให้เรามีความรู้สึกที่ดีจากการเล่นด้วย เพราะเรารับรู้ว่าเราได้ทำสิ่งดีๆให้กับตัวเอง ครอบครัวและสังคมได้เพราะเรามีความสุขและจะไม่เป็นภาระให้กับครอบครัวและคนรอบข้างจากการที่มีร่างกายที่อ่อนแอ

  • กอล์ฟช่วยควบคุมและเพิ่มอารมณ์ที่ดีให้กับคนเล่น

ในส่วนที่ 2 คือการเล่นกอล์ฟจะช่วยในการควบคุมเรื่องของการจัดการได้ดีขึ้น โดยทั่วไป

ท่ามกลางบรรยากาศที่สบายๆ ผ่อนคลาย จากการมีเพื่อนร่วมก๋วนที่สนุกสนาน เข้าใจกันเป็นอย่างดี รวมทั้งระยะทางที่ยาวนานยิ่งจะช่วยให้ความสัมพันธ์อันนี้ยิ่งแน่นแฟ้นมากขึ้น ขณะเดียวกันเมื่อคนเราเล่นได้นานๆแล้ว ความสุขจากการเย้าแหย่กัน ล้อเล่น และพูดคุยกันยิ่งจะช่วยให้อารมณ์ของนักกีฬาดีขึ้นด้วย จากความผูกพันในช่วงของการเล่น

  • ความรู้สึกซึมเศร้าลดลง

ในทางกลับกันเมื่อพูดถึงข้อดีแล้ว ในทางลบ ความรู้สึกเศร้าๆ ไม่ดีก็จะลดลงจากการ

ได้เล่นกอล์ฟ โดยทั่วไปแล้วระหว่างเดินเล่นกอล์ฟโอกาสของการเกิดความรู้สึกในทางที่ดี ในทางบวกจะเพิ่มขึ้น ซึ่งในทางตรงข้าม ความรู้สึกในทางลบ ซึมเศร้า ก็จะถูกเบียดบังให้ลดลงตามไปด้วย เราจึงควรเล่นกอล์ฟเพื่อลดความรู้สึกในทางลบ ในทางไม่ดีออกไปด้วย สนามกอล์ฟสีเขียวสวยงาม การออกแบบสนามกอล์ฟที่ดี เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้คนอยากที่จะเล่นกอล์ฟ เพื่อโอกาสของการสุขภาพกายที่ดีขึ้น และการมีสุขภาพจิตที่ดีด้วย

  • การทำงานของสมองดีขึ้น จากการมีปฏิสัมพันธ์เมื่อเล่นกอล์ฟ

มนุษย์เป็นผู้ที่มีสติปัญญา และสมองที่มากกว่าสิ่งมีชีวิตโดยทั่วไป การเล่นกอล์ฟเป็นกีฬา

หนึ่งที่ต้องใช้ความคิด และสติปัญญาอยู่ตลอดเวลา ตั้งแต่การเลือกไม้หรือเหล็กในการตี การมีเป้าหมาย มีการตัดสินใจอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเราเล่นกอล์ฟปฏิสัมพันธ์ของคนเล่นกับคนรอบข้างยิ่งจะทำให้มีการใช้สมองในการคิด วิเคราะห์และตัดสินใจมากขึ้น 

การเล่นกอล์ฟ จึงเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่มีผลในทางที่ดีต่อสุขภาพกาย สุขภาพใจของคนเล่นเป็น

อย่างดี สมองของคนเล่นมีโอกาสได้คิด ได้วิเคราะห์ และฝึกฝน ทำให้อารมณ์ดี จากการที่มีปฏิสัมพันธืใน

ทางบวกระหว่างการเล่น

มาเล่นกอล์ฟกันให้มากขึ้น และเล่นอย่างต่อเนื่องครับ

ผศ. ดร. นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
นายกสมาคมจิตวิทยาการกีฬาประยุกต์แห่งประเทศไทย