คอลัมน์ในอดีต

ดูแลตนเองอย่างไร เมื่อถึงช่วงนั้นของเดือน

ดูแลตนเองอย่างไรเมื่อถึงช่วงนั้นของเดือน

กอล์ฟเป็นกีฬาที่ใช้กล้ามเนื้ อช่วงช่องท้องมาก ดังนั้นโอกาสที่ผู้หญิงเล่นกอล์ ฟในช่วงที่มีประจำเดือนจะมี อาการปวดท้องมากกว่าการนั่ งทำงานหรือทำกิจกรรมอื่น เนื่องจากเวลาที่เราขึ้นวงสวิ งและตีไป กล้ามเนื้อช่องท้องจะบีบรั ดและเกร็งตัวจึงส่งผลต่ ออาการเกร็งของกล้ามเนื้อมดลู กมาก

นักกีฬาหญิงหลายท่านหากจำเป็ นจริงๆ จะใช้ยาระงับการปวดประจำเดื อนในเช้าก่อนการแข่งขัน นักโภชนาการจะไม่แนะนำให้รั บประทานยาเลื่อนประจำเดือนหรื อยาคุมกำเนิดเพื่อเลื่ อนประจำเดือน เพราะอาจส่งผลข้างเคียงในเรื่ องของสภาพจิตใจ อารมณ์ คือ จะทำให้อารมณ์หงุดหงิดและเครี ยดมากขึ้นกว่าเดิม  ซึ่งจะไม่ส่งผลดีต่อการแข่งขั นแน่นอน โดยเฉพาะในกีฬากอล์ฟซึ่งเป็นกี ฬาที่ใช้สมาธิและการควบคุ มอารมณ์สู

เมื่อถึงช่วงนั้นของเดือนแล้วมี ความจำเป็นต้องเล่นกอล์ฟ อาจใช้ถุงน้ำร้อนประคบบริเวณหน้ าท้องหรือแผ่นหลังท่อนล่างเพื่ อป้องกันและระงับอาการปวดประจำเ ดือนทั้งก่อนและหลังเล่นกอล์ฟ

ประจำเดือนนอกจากจะมี ผลกระทบทางร่างกายแล้ว การเปลี่ยนแปลงของระดั บฮอโมนในช่วงนี้ยังส่งผลถึ งสภาพจิตใจและอารมณ์ของเราอีกด้ วย ดังนั้นหากเราต้องแข่งหรือตี กอล์ฟกับเดอะแก็งค์และขาพนั นขาประจำ ให้จำไว้ว่า ถึงช่วงนี้ร่างกายจะเพลี ยแดดมากกว่าปกติเพราะการเสียเลื อด ภูมิคุ้มกันในร่างกายจะตกลง และอารมณ์จะหงุดหงิดง่ายขึ้นกว่าเดิม แล้วเราจะมีวิธีการรับมืออย่างไร

1. ดื่มน้ำเกลือแร่ และเสริมธาตุเหล็กในช่วงที่เริ่ มมีประจำเดือน เพื่อชดเชยการสูญเสียสารที่มี ประโยชน์ในร่างกายช่วงนี้ ให้รับประทานผักใบเขียว เนื้อวัว ตับ เพราะมีธาตุเหล็กสูง

2. ดื่มน้ำระหว่างออกรอบมากกว่ าปกติ เพราะน้ำช่วยให้การดูดซึ มของสารอาหารและวิตามินในร่ างกายดีขึ้น และยังช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิ ตทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วย

3. ก่อนออกรอบเล่นกอล์ฟ ให้ทำใจร่มๆ เย็นๆ ก่อนเล่น ตั้งสติให้ดี ว่าวันนี้เรามาเพื่อเล่นกอล์ฟ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในสนาม ความสนุกจะยังดำเนินต่อไป

4. ในขณะที่เล่นกอล์ฟอยู่ ถ้าหากเจอสถานการณ์แย่ๆ เจอช็อตยากๆ ไม่สบอารมณ์ ไม่ได้ดั่งใจ ตีผิดพลาด ให้…หายใจลึกๆ…ผ่อนคลาย คิดแค่ว่า จะเล่นช็อตที่อยู่ตรงหน้าอย่ างไร ขอย้ำว่า วินาทีนี้ อย่า! บ่นกับตัวเอง เพราะอารมณ์ที่หงุดหงิดเล็กๆ จากสภาพร่างกายที่อ่อนแอกว่ าปกติอยู่แล้วจะหงุดหงิดมากขึ้น (ให้กลับไประลึกถึงข้อ 3 เป้าหมาย คือ มีความสุขและสนุกกับการเล่นกอล์ ฟ ^^)

ในช่วงก่อนและระหว่างมีประจำเดื อนนั้น เห็นอะไร ได้ยินอะไร กรุณาอย่าแปลความหมาย อย่าตีความ หากจำเป็นต้องตีความจริงๆ ให้ตีความไปในทางบวก เพราะผู้หญิงช่วงนี้เหมือนอยู่ ในลูกโป่งสีแดง มองอะไรก็เป็นสีแดงไปหมด เนื่องจากการมองเห็นผ่านจิ ตใจและอารมณ์ ช่วงอื่น 1 + 1 อาจเท่ากับ 3 ได้เพราะอารมณ์ดี แต่ช่วงนี้บางที 1+1 อาจเท่ากับ 1 หรือ 0 เลยก็ได้ เหมือนที่คุณโน้ต อุดม แต้พาณิชย์เคยให้คำจำกั ดความของมนุษย์เพศหญิงช่วงนี้ว่ า “มนุษย์เมนส์” ^^

ป.ล. ช่วงนี้ฝ่ายชาย โปรดระวังให้ดี อย่าพูดมาก อย่าเข้าใกล้ บางทีรับฟังคำพูดของฝ่ายหญิงอย่ างเดียวพอ สำหรับฝ่ายหญิงในช่วงที่มี ประจำเดือนนั้น ให้ทำใจสบายๆ ใจเย็นกว่าปกติ

เมื่อถึงช่วงนั้นของเดือน หากเราดูแลตนเองให้ดี เกมกอล์ฟของเราก็ไม่ตกลงมาก ในทางตรงกันข้าม อาจจะเล่นได้ดีกว่าเดิมเสียอีก เพราะเรามีสติดีขึ้น สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดี ขึ้นค่ะ

โปรทิพย์ สีอัมพรโรจน์