DigiFam Awards ครั้งที่ 3 ผลงานคับคั่ง

DigiFam Awards ครั้งที่ 3 ทะลุเป้าเข้าถึงประชาชน มีผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งอินโฟกราฟิกและคลิปวิดีโอจากทั่วประเทศกว่า 1,400 ชิ้น ถือเป็นกิจกรรมตัวอย่างในการรณรงค์แนวคิดในการใช้สื่อออนไลน์ให้เกิดประโยชน์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดพิธีประกาศและมอบรางวัลการประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและสื่ออินโฟกราฟิก DigiFam Awards ปีที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมทุนการศึกษากว่า 500,000 บาท เมื่อวันที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา โดยหัวข้อของการประกวดในปีนี้คือ “สังคมติดลบ สยบด้วยพลังบวก (Positive Callout Culture)” ที่ให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปนำเสนอแนวคิดในการสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่และปลอดภัย ด้วยการโพสต์เนื้อหาที่ดี มีประโยชน์และสร้างสรรค์ งดการส่งต่อข่าวสารด้านลบหรือมีความรุนแรง ใช้สื่ออย่างมีความรับผิดชอบและยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างมีสติและวิจารณญาณ ผ่านสื่ออินโฟกราฟิกและสื่อคลิปวิดีโอ

ในประเภทสื่ออินโฟกราฟิก ผู้ชนะเลิศในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ได้แก่ ทีมมารีโปรดักชั่น จากโรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี โดยมีทีม Drinksleepless จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คว้ารางวัลชนะเลิศในระดับระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้รับถ้วยพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และทุนการศึกษาทีมละ 30,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ส่วนประเภทคลิปวิดีโอ ซึ่งปีนี้ มีการเพิ่มระดับปฐมวัยและประถมศึกษาเป็นปีแรก โดยผู้ชนะเลิศ ได้แก่ทีมด.ญ. ขวัญตระกูล รังกุพันธุ์ จากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับถ้วยพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และทุนการศึกษา 30,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมีทีม CNR โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ชนะเลิศในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียมเท่า และทีม Freedom for film จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตชนะเลิศในระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้รับถ้วยพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และทุนการศึกษาทีมละ 80,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ส่วนรางวัล Popular Vote

ประเภทผลิตสื่อคลิปวิดีโอ ได้แก่ ทีม SPT Entertainment โรงเรียนสตรีพัทลุง ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตร และประเภทผลิตสื่ออินโฟกราฟิก ได้แก่ทีม DT-MP Girl โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม เชียงใหม่ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาทและใบประกาศนียบัตร

ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวขอบคุณครอบครัว สถาบันการศึกษาและประชาชนจากทั่วทุกภูมิภาคที่ให้ความสนใจการประกวด DigiFam Awards มาโดยตลอด “เทคโนโลยีดิจิทัลที่กำลังเจริญรุดหน้าแบบก้าวกระโดดส่งผลต่อการหล่อหลอมทัศนคติและพฤติกรรม ตลอดจนสุขภาวะของประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนในระยะยาว ความสามารถในการใช้โลกออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน สร้างสรรค์และเหมาะสมจึงปัจจัยสำคัญในการสร้างรากแก้วของสังคมดิจิทัลที่แข็งแรงและยั่งยืน”การประกวดดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ โครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” อันเป็นการบริการวิชาการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยฯ