คุยกับ ดร.อมร

11 ปัจจัยสำคัญ ที่มีอิทธิพลการพัฒนาผู้เล่นระยะยาว (ต่อ)

11 ปัจจัยสำคัญ ที่มีอิทธิพลการพัฒนาผู้เล่นระยะยาว (ต่อ)

สวัสดีครับ คุยกับ ดร. อมร ต่อเนื่องจากฉบับที่แล้ว ในหัวข้อเรื่อง 11 ปัจจัยสำคัญ ที่มีอิทธิพลการพัฒนาผู้เล่นระยะยาว Long Term Player Development (LTPD) ผมจะมาอธิบายต่อในเรื่องของ ปัจจัย 7 – 11

7. การกำหนดระยะเวลา Periodization

การกำหนดระยะเวลาคือ การจัดการด้านเวลา เป็นเทคนิคการวางแผน กรอบการจัดเรียงตามลำดับที่ความสำคัญ ของกระบวนการฝึกฝน ลงในกำหนดการตามเหตุผล และทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้มาซึ่งความเหมาะสมที่สุดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

ลำดับการกำหนดระยะเวลาส่วนประกอบการฝึกฝน เป็นสัปดาห์ วัน และ ซีซัน การกำหนดระยะเวลาคือ เฉพาะสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับลำดับความสำคัญและเวลาที่สามารถนำมาเกี่ยวกับการฝึกในที่จำเป็นและการพัฒนาปรับปรุงการแข่งขัน ในบริบทของ LTPD การกำหนดระยะเวลาเชื่อมต่อ ขั้นตอนที่ผู้เล่นอยู่ตามความต้องการของขั้นตอนนั้น ๆ

การกำหนดระยะเวลาซึ่งไม่ใช่กระบวนการหรือวิธีการแบบตายตัวเพียงอย่างเดียว ในความเป็นจริงแล้วมีความยืดหยุ่นสูง เครื่องมือ เมื่อใช้ร่วมกันอย่างเหมาะสมกับวิธีการ ตลอดจนการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและการประเมินเป็นองค์ประกอบที่สำคัญใน โปรแกรมกีฬาที่ดีที่สุดและการพัฒนานักกีฬาในทุกระดับ

ความเกี่ยวข้องกับกอล์ฟ : กระแสการแข่งขันของ LTPD โดยทั่วไปจะใช้เวลา 10-15 ปี ในการเพิ่มประสิทธิภาพทางกายภาพ เทคนิค ยุทธวิธี รวมถึงการตัดสินใจและการเตรียมความพร้อมทางจิตใจ ตลอดจนการสนับสนุน ความสามารถเสริม แผนรายปีแต่ละแผนขึ้นอยู่กับระบุช่วงเวลาของการเตรียมการกีฬา การแข่งขัน และการเปลี่ยนไปใช้แผนปฏิทินถัดไป

8. การแข่งขัน Competition

การวางแผนปฏิทินการแข่งขันที่เหมาะสมในทุกขั้นตอนของ LTPD มีความสำคัญต่อการพัฒนาของนักกีฬา ที่บางช่วงการพัฒนาความสามารถทางกายภาพ มีความสำคัญเหนือการแข่งขัน ในระยะต่อมาความสามารถในการแข่งขันที่ดีกลายเป็นจุดสนใจ ควรสังเกตว่ากีฬาเฉพาะที่ดีที่สุด อัตราการแข่งขันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกขั้นตอนของ LTPD  ระดับและระยะเวลาของฤดูกาลแข่งขัน ควรสอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้เล่นที่มีพัฒนาการก้าวหน้าผ่านขั้นตอน

การแข่งขันมากเกินไปและการฝึกฝนที่น้อยเกินไป ที่ Learn-to-Golf สู่ขั้นตอนการแข่งขันกอล์ฟและบทนำสู่การแข่งขัน ส่งผลให้ขาดทักษะพื้นฐานและความฟิต ระดับการแข่งขันที่เหมาะสมมีความสำคัญต่อการพัฒนาด้านเทคนิค ยุทธวิธี และจิตใจในทุกขั้นตอน

ความเกี่ยวข้องกับกอล์ฟ : การวางแผน อายุและช่วงเวลา ระบบการแข่งขัน การประเมิน ที่เกี่ยวข้อง เป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาโดยรวมของนักกีฬาแต่ละคนและโปรแกรม LTPD เป็นทั้งหมด ผู้เชี่ยวชาญ PGA ของแคนาดาควรให้พิจารณาอย่างจริงจังกับสิ่งที่ผู้เล่นประเมินผล

และการแข่งขันควรมีลักษณะเหมือน LTPD ตลอดเส้นทาง

9. ความเป็นเลิศต้องใช้เวลา Excellence Takes Time

ได้รับการแนะนำอย่างน้อย 10 ปี ของการปฏิบัติ บางครั้งระบุเป็น 10,000 ชั่วโมง เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักกีฬาที่เชี่ยวชาญในด้านใด ๆ เพื่อถึงระดับหัวกะทิ หลักฐานอื่น ๆ บ่งชี้ว่าผู้เล่นชั้นยอด ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 11-13 ปีในการฝึกฝน ถึงระดับความเป็นเลิศ บทเรียนสำคัญ ไม่มีทางลัดในการบรรลุความเป็นเลิศ

การพัฒนาผู้เล่นเป็นกระบวนการระยะยาวและผู้เล่นชั้นยอดจะต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งทศวรรษหรือ ฝึกฝนมากขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในต่างประเทศ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนี้ ประสิทธิภาพระยะสั้น เป้าหมายจะต้องไม่ได้รับอนุญาตให้บ่อนทำลายการพัฒนาผู้เล่นในระยะยาว

ล่าสุด ความถูกต้องของแนวคิด 10,000 ชั่วโมง ถูกทดสอบและได้รับการแนะนำ นักกีฬาสามารถบรรลุความเป็นเลิศได้ในเวลาอันสั้น ช่วงเวลา ข้อเสนอแนะเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม ไม่คำนึงถึงกีฬาและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผู้เล่นเข้าร่วมก่อนความเชี่ยวชาญพิเศษ พื้นฐานของ LTPD จะเน้นกีฬาหลายประเภท แนวทางและกิจกรรมในอดีตทั้งหมดควรเป็นรวมอยู่ในการประเมินกระบวนการตามที่พวกเขา เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนอย่างกว้างขวางในทางเดิน ไม่ว่าจะเป็น 10,000 ชั่วโมง  หรือน้อยกว่า ความเป็นเลิศต้องใช้เวลาเสมอ

ความเกี่ยวข้องกับกอล์ฟ : วิถี LTPD ต้องการการลงทุนทางด้านเวลาและการฝึกฝน การเล่นและประสบการณ์การแข่งขันที่เหมาะสมควบคู่ไปกับพื้นฐานด้านกีฬาหลายประเภท/กิจกรรม แนะนำว่านักกีฬาจะต้องอยู่ในสนามกอล์ฟถึง 20,000 ชั่วโมง จึงจะบรรลุความเป็นเลิศ

10. การจัดเรียงและการรวมกัน อย่างมีระบบ Sytem Alignment and Integration

เป้าหมายที่สำคัญสำหรับ Canadian Sport for Life การเคลื่อนไหว โดยเฉพาะสำหรับกีฬาแต่ละประเภทคือ ความสอดคล้องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพันธมิตรทั้งหมดภายใต้วัตถุประสงค์ที่ครอบคลุมร่วมกันด้วยความชัดเจน ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

ความเกี่ยวข้องกับกอล์ฟ : เป็นที่ชัดเจนว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในสนามกอล์ฟของแคนาดา — รวมถึงผู้เชี่ยวชาญ PGA ของแคนาดา เจ้าของสนาม ผู้บริหารกอล์ฟ และผู้ปกครอง — ต้องประชุมนวางแผน LTPD และตั้งใจปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกัน ประสานพลังความสามารถ เป็นผลมาจากการควบคุมความแตกต่างในเชิงบวก บทบาทและความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน เพื่อให้มั่นใจและก้าวหน้าในอนาคตของนักกอล์ฟ

11. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แนว Kaizen (ไคเซน)

ความเกี่ยวข้องกับกอล์ฟ : คอมมิวนิตี้ (ในที่นี่คือผู้มีส่วนร่วมในวงการกอล์ฟทั้งหมด) จะต้องเพียรที่จะพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง และแสดงออก (มีการกระทำ) ที่ไม่ย่อท้อในการจะพัฒนาทุกภาคส่วนของ อุตสาหกรรมกอล์ฟ

ทั้งหมด 11  ปัจจัยที่สำคัญสำหรับการพัฒนาผู้เล่นกอล์ฟในระยะยาว ลองไปปรับใช้กันตามความเหมาะสมกันดูนะครับ

ดร.อมร นันทวะกุล
Parent Sport Coach
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขา Sport Management