จิตวิทยาการกีฬา

ความเข้มแข็งทางจิตใจในการเล่นกอล์ฟ

ความเข้มแข็งทางจิตใจในการเล่นกอล์ฟ

เราคงไม่ต้องพูดกันแล้วว่าในความสามารถด้านกีฬากอล์ฟที่เราฝึกฝนทักษะ และฝึกฝนร่างกายกันมาอย่างมากมาย แต่นักกีฬาหลายคนไม่สามารถก้าวไปอยู่ในระดับอาชีพได้ โดยไม่ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมทางจิตใจ การฝึกฝนทางด้านร่างกายประเทศไทยเรามีนักวิทยาศาตร์การกีฬาที่สามารถเทรนร่างกายของนักกอล์ฟให้สามารถเล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปรมีความสามารถในการถ่ายทอดและฝึกทักษะได้ดี แต่ทำอย่างไรฝึกซ้อมและแข่งขันได้อย่างต่อเนื่องและจริงจังจะทำได้จนตลอดการเป็นนักกีฬาเพื่อการแข่งขัน

เมื่อจิตใจยังคงเป็นดัชนีสำคัญในการควบคุมการเตรียมร่างกายและความมุ่งมั่นทุ่มเทในการฝึกซ้อมและแข่งขัน ขณะที่ความสำเร็จจากการเตรียมกายและทักษะมาอย่างหนักต่อเนื่องมักดูที่ผลการแข่งขัน ดังนั้นจิตใจจึงดูจะเป็นตัวจักรสำคัญต่อผลสุดท้ายของการเล่นกอล์ฟ

ในบรรดาองค์ประกอบย่อยของจิตใจในการเล่นกอล์ฟ ความเข้มแข็งทางจิตใจ เป็นหนึ่งในนั้นและเป็นองค์ประกอบที่สะท้อนทุกอย่างของจิตใจ เพราะความหมายของความเข้มแข็งทางจิตใจคือความสามารถในการที่เล่นกอล์ฟ ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็ตาม การที่นักกีฬาสามารถควบคุมจิตใจของตัวเอง ไม่ว่าจะนำ จะตามการแข่งขัน หรือเมื่อการเล่นมีความผิดเพี้ยนไปจากที่เคยทำหรือคาดหวัง หรือมาตรฐานของตัวเอง แสดงว่านักกอล์ฟมีความเข้มแข็งที่จะโอกาสนำไปสู่ความสำเร็จได้ดี

แม้หลักการจะดูไม่ยากนัก แต่ในความเป็นจริงการรักษาความคิด ความรู้สึก รวมทั้งอารมณ์ของนักกีฬาตลอดเวลาไม่ใช่เรื่องง่าย และนั่นคือความแตกต่างระหว่างนักกีฬาที่เก่งน้อยและเก่งมาก

ในความสำคัญนี้ เราสามารถสร้างความเข้มแข็งทางด้านจิตใจให้เกิดกับนักกอล์ฟหรือไม่ อย่างไร คำตอบคือได้ การสร้างจิตใจนักกีฬาให้มีความเข้มแข็งสามารถทำได้เช่นเดียวกับร่างกายและทักษะในการเล่นกอล์ฟ แต่ต้องใช้เวลา ผ่านการเรียนรู้และการฝึกฝน นักกีฬาที่มีความเข้มแข็งทางจิตใจจะมีพฤติกรรมของความสม่ำเสมอในการเล่นไม่ว่าสถานการณ์ในการแข่งขันนั้นจะเป็นอย่างไรก็ตาม ความเข้มแข็งทางจิตใจแม้จะไม่ได้สัมพันธ์กับผลการแข่งขัน 100% แต่จะเพิ่มโอกาสของความสำเร็จได้ และถ้าพิจารณาในกรณีที่หากเราไม่มีความเข้มแข็งทางจิตใจแล้ว โอกาสของชัยชนะและผลการแข่งขันยิ่งมีความความเป็นไปได้ยากกว่า

เรามาดูว่านักกีฬาจะเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจในการเล่นกอล์ฟได้อย่างไร

ประการแรก ทำความเข้าใจว่าความสำเร็จจากการแข่งขันในกอล์ฟมาจากองค์ประกอบภายในตัวนักกีฬาเอง (ร่างกาย ทักษะและจิตใจ) และองค์ประกอบภายนอกคือผู้แข่งขันและสภาพแวดล้อมอื่นๆ นั่นแสดงว่าแม้ว่าเราจะควบคุมตัวเองได้ทุกอย่าง แต่ผลอาจจะไม่สามารถชนะการแข่งขันหากเหตุผลจากภายนอกมีอิทธิพลมากกว่า นั่นก็เป็นหลักการที่นำไปสู่คำว่า นักกีฬาต้องเล่นอย่างเต็มความสามารถทุกครั้งในทุกสถานการณ์ เพื่อโอกาสที่ทั้งองค์ประกอบภายในและภายนอกจะเป็นของนักกีฬาในการแข่งขันครั้งนั้น สิ่งนี้คือทัศนคติสำคัญพื้นฐานของความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬาทุกคน

ประการที่ 2 การอยู่กับปัจจุบันและวิธีการเล่นที่นักกีฬาได้ฝึกฝนมา การไม่ได้คิดถึงอนาคตที่บวกและลบ หรือการไม่ได้คิดถึงอดีตที่ผิดพลาดก็เช่นเดียวกัน รวมทั้งการไม่ให้ความสนใจหรือกับผลการแข่งขันที่เกิดจากองค์ประกอบทั้งภายในและภายนอกดังที่พูดถึงประการแรก การที่เราอยู่กับสิ่งที่เกี่ยวข้อง อยู่กับสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้จะช่วยให้นักกีฬามีความสามารถในการอยู่กับทุกสถานการณ์ ไม่ว่าลบหรือบวก

ประการที่ 3 การปลูกฝังแนวคิดการเป็นนักต่อสู้ เป็นคนที่รักการแข่งขันและไม่ยอมแพ้ในการเล่นจะเป็นแนวทางที่ทำให้นักกีฬามีความเข้มแข็งในการเล่นกีฬาตลอดการฝึกซ้อมที่หนัก และการแข่งขันที่ยากลำบาก นักกีฬาที่มีจิตใจที่เข้มแข็งจะยังเล่นอย่างเต็มความสามารถ อยู่กับปัจจุบันตั้งแต่ต้นจนพัตต์หลุมสุดท้ายของการแข่งขัน

ประการที่ 4 การใช้วิธีการรักษาระดับของแรงจูงใจในการเล่นจากการกำหนดเป้าหมายที่ท้าทายในการตีทุกสโตรก เช่น การคิดถึงหลักการหลุมเล็ก หลุมใหญ่ในการตีทุกครั้ง การมีเป้าหมายและความยากที่ท้าทายหรือเหมาะสมจะช่วยทำให้นักกีฬายังอยู่กับการเล่นในทุกสถานการณ์ ซึ่งก็จะตรงกับความหมายของคำว่าความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬา

อย่างไรก็ตาม ความเข้มแข็งทางจิตใจในการเล่นกอล์ฟนี้ต้องฝึกฝน นำไปใช้อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากขณะฝึกซ้อม และผสมผสานหลักการทั้ง 4 ประการไปด้วยกัน

ขอให้ทุกท่านสนุกและมีความเข้มแข็งในการเล่นกอล์ฟ

ผศ. ดร. นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
นายกสมาคมจิตวิทยาการกีฬาประยุกต์แห่งประเทศไทย