Golf NEWS

ศูนย์ศึกษากีฬากอล์ฟ เปิดอบรมออนไลน์

ศูนย์ศึกษากีฬากอล์ฟ เปิดอบรมออนไลน์
20 โปรแกรมเด่น ให้เรียนรู้ เริ่มตุลาคม 64

เนื่องด้วย สถานการณ์การระบาดของไวรัส Covid-19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลาเกือบสองปี มีการประกาศภาวะฉุกเฉินล็อกดาวน์กินพื้นที่หลายสิบจังหวัด มีระเบียบการประชุมสัมมนา และห้ามการเดินทางข้ามจังหวัดเป็นเหตุให้การอบรมพัฒนาความรู้ต้องหยุดชะงักไปทั่วประเทศ

ศูนย์ศึกษากีฬากอล์ฟเล็งเห็นว่าการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกอล์ฟ ไม่ควรจะหยุดชะงักตามการระบาดของไวรัส ดังนั้น จึงจัดการอบรมแบบชีวิตวิถีใหม่(New Normal) ระบบออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกผู้เข้าอบรม มิต้องเดินทางเข้ามาห้องสัมมา เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา เป็นการฝึกอบรมที่เป็นลักษณะของการเรียนการสอนโดย สื่อหลายมิติ

ทั้งรูปแบบบทเรียนที่มีการปฏิสัมพันธ์กัน ระหว่างผู้เข้าอบรมกับบทเรียน และสร้างให้เกิดการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เข้าอบรม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ โดยปัจจุบันระบบออนไลน์เป็นที่ยอมรับ และใช้กันอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก

โดยมีโปรแกรมให้เลือกเรียนรู้แบ่งออกเป็นกลุ่ม กลุ่มแรกเป็นส่วนของกอล์ฟโค้ช  ระดับ 1 และ 2 เพื่อให้โค้ชกอล์ฟให้คำแนะนำต่าง ๆ การบริหารจัดการ เพื่อนักกอล์ฟมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจการเล่นที่ดีขึ้น  และเพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้เบื้องต้นในการโค้ชบุตรหลาน และเพื่อให้นักกอล์ฟทั่วไปเพิ่มอีกแขนงวิชาชีพหนึ่ง คุณสมบัติผู้เข้าอบรม อายุ 20 ปีขึ้นไป โดยผู้ที่ผ่านการอบรมทั้งระดับ 1 และ 2 สามารถต่อยอดการอบรม Advance Level Golf Coach Program (ผู้ฝึกสอนกีฬากอล์ฟระดับชาติ Level III) โดย กกท. ได้ต่อไป

กลุ่ม Caddie Master วัตถุประสงค์เพื่อให้ “แคดดี้ มาสเตอร์” ผู้ที่กำกับดูแลให้คำแนะนำการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ให้กับแคดดี้ได้อย่างถูกต้อง  เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ และสร้างขวัญและความมั่นใจต่อแค้ดดี้ โดยผู้เข้าร่วมอบรม ควรจะเป็นบุคลากรกอล์ฟที่มีความประสงค์จะเรียนรู้หน้าที่นี้

กลุ่ม – Starter – Marshal วัตถุประสงค์ เพื่อให้สตาร์ทเตอร์-มารแชล ซึ่งเป็นบุคลากรภาคสนามที่สำคัญ มีการพัฒนาศักยภาพ ก่อประโยชน์สูงสุดในการนำไปทำหน้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน คุณสมบัติผู้เข้าอบรม บุคลากรกอล์ฟที่มีความประสงค์จะเรียนรู้หน้าที่นี้

กลุ่มของ – Golf Administrator (Golf Club Management) กลุ่มนี้มีด้วยกัน 3 ระดับ  วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจการจัดกิจกรรมกอล์ฟมากขึ้น โดยไล่เรียงขึ้นไปตั้งแต่ระดับชมรม จังหวัด ภาค และระดับประเทศ คุณสมบัติผู้เข้าอบรม คือบุคคลากรต้องต้องการความรู้ในการบริหารจัดการกอล์ฟ

กลุ่มของ – Fundamental Golf Instructor มีเปิดอบรมด้วยกัน 3 ระดับ วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักกอล์ฟแข่งขัน มีความรู้ความสามารถในการสอนพื้นฐานวงสวิง ให้กับผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง โดยเรียงไปตั้งแต่ระดับ 1 ถึง 3 เพิ่มความเข้มข้นขึ้นเป็นระดับ นักกอล์ฟเยาวชน ผู้ปกครอง และนักกอล์ฟสมัครเล่นที่มีความประสงค์จะต่อยอดอบรมผู้ตัดสิน การรับสมัครแต่ละหลักสูตร จะประกาศเปิดรับล่วงหน้า 3 สัปดาห์  รายละเอียดของแต่ละหลักสูตร ผลที่คาดว่าจะได้รับ จะประกาศในแต่ละหลักสูตรที่รับสมัครต่อไป

ติดต่อสอบถาม

          อ.วิชิต บัณฑุวงศ์ โทร 089 123 1271                อ.วิฑูรย์ ธีรสมบูรณ์ โทร 081 812 1435 

          อ.สิทธิพร โรจนศิริ โทร 081 347 9812              โค้ชวิเชียร พุทธรักษา โทร 081 835 0723

          อ.สุวิทย์ จันทศรีสวัสดิ์ โทร 081 841 9450          Email: golfeducation@gmail.com     

คณะวิทยากร

          – อ.สิทธิพร โรจนศิริ                 – อ.วิชิต บัณฑุวงศ์         

          – อ.วิฑูรย์ ธีรสมบูรณ์               – อ.สุวิทย์ จันทศรีสวัสดิ์

          – อ.จิระศักดิ์ ทัศนะณรงค์          – อ.พงษ์อมร วิชชุประภา

          – อ.ยิงศักดิ์   หันตวงษ์               – อ.สถิตย์ สาธิตสำราญ

          – อ.ชไมพร พรมสมบัติ             – พ.อ.ยุทธศิลป์  บรรเทา 

          – โค้ชวิเชียร พุทธรักษา             – โค้ชวิรัตน์ สินสร้าง

          – โค้ชสุพัตรา สัมฤทธิ์              

          – และวิทยากรรับเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา