Golf NEWS

สมาคมสนามกอล์ฟไทย แจ้งสมาชิกถึงแนวทางปฏิบัติ หลังเปิดสนามฯ

สมาคมสนามกอล์ฟไทย แจ้งมาตรการป้องกันสนามกอล์ฟเป็นแหล่งแพร่ระบาด COVID-19 ส่งให้สนามกอล์ฟสมาชิกใช้เป็นแนวทางปฏิบัติพร้อมกันทั่วประเทศ

ดร.พรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล นายกสมาคมสนามกอล์ฟไทย (สสกท.) ได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการสมาคมฯ เรื่องการจัดทำแนวทางมาตรการป้องกันสนามกอล์ฟเป็นแหล่งแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เพื่อให้สนามสมาชิกนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการวางแนวทางมาตรการของแต่ละสนาม โดยเนื้อหาของมาตรการที่ทางสมาคมจะส่งให้สนามสมาชิกนั้น เน้นเรื่องการบริหารจัดการสถานที่ในการบริการให้มีความสะอาดปลอดภัย ไม่เป็นแหล่งสะสมหรือแพร่กระจาย อาทิ จัดตารางทำความสะอาด ฆ่าเชื้อพื้นที่ให้บริการอย่างสม่ำเสมอ ทำความสะอาดรถกอล์ฟ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่เปิดให้บริการในแต่ละวัน

แต่รูปแบบการให้บริการ นักกอล์ฟควรทำการจองล่วงหน้า เพื่อให้สนามจัดเตรียมแค้ดดี้เข้าสนามให้เพียงพอเพื่อลดความแออัดในการรวมกลุ่มของแค้ดดี้ที่มารอรับถุงกอล์ฟ เน้นให้บริการที่ลดและหลีกเลี่ยงการสัมผัส อาทิ รับชำระเงินผ่านระบบ e-payment แค้ดดี้ต้องเว้นระยะห่างจากนักกอล์ฟตามมาตรฐานด้านสาธารณสุข หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับนักกอล์ฟเช่นการรับส่งไม้กอล์ฟ และอุปกรณ์กอล์ฟ รถกอล์ฟควรมีฉากกันระหว่างแค้ดดี้กับนักกอล์ฟ หรือให้นักกอล์ฟเป็นผู้ขับรถกอล์ฟ และแค้ดดี้ยืนท้ายรถ เป็นต้น

ในส่วนของมาตรการสำหรับผู้ให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานในส่วนบริการ พนักงานออฟฟิศ พนักงานที่ดูแลสนาม และส่วนอื่น ๆ รวมถึงแค้ดดี้ทุกคน ทางสนามควรมีมาตรการให้ทุกคนได้รับวัคซีนครบทุกคนโดยเร็ว และที่สำคัญทุกคนต้องมีวินัยในการปฏิบัติตามมาตรการขั้นพื้นฐาน อาทิ ต้องมีการคัดกรองและวัดอุณหภูมิก่อนและหลังเข้ามาปฏิบัติงาน ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือฆ่าเชื้อ เมื่อเลิกปฏิบัติงานแล้วควรตรงกลับที่พักทันที ลดการร่วมกลุ่มสังสรรค์ เป็นต้น

สำหรับนักกอล์ฟและผู้ใช้บริการในส่วนต่างๆ แต่ละสนามควรประชาสัมพันธ์ให้นักกอล์ฟให้รับทราบและเข้าใจถึงรูปแบบการให้บริการที่เป็น new normal ในการเล่นกอล์ฟ อาทิ การคัดกรองตัวเองจากบ้าน และมาตรการคัดกรองของ ขอความร่วมมือในการเปิดเผยข้อมูลด้านสาธารณสุข health delicattion ในการมาใช้บริการทุกครั้ง ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขของแต่ละสนามอย่างเคร่งครัด เป็นต้น

นายกสมาคมฯ ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า สมาคมขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะผู้บริหารสนามกอล์ฟ ผู้ประกอบอาชีพในสนามกอล์ฟ รวมถึงนักกอล์ฟ ช่วยกันทำให้สนามกอล์ฟไม่เป็นสถานประกอบการ หรือธุรกิจที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดและเป็นสถานที่ ที่สะอาดปลอดภัย เหมาะแก่การใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรค อย่างยั่งยืน ด้วยการร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือ พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณที่สนามกอล์ฟสมาชิกทุกสนาม และนักกอล์ฟทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเสมอมา จนสนามต่างๆ กลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้ง