LAMPHUN GOLF SANDBOX นำเสนอแผนงานครบถ้วน

ชมรมสนามกอล์ฟลำพูน ได้นำเสนอแผนการดำเนินงานโครงการ LAMPHUN GOLF SANDBOX (LGS) PLUS GOLF SEALED ROUTE (GSR) ให้กับ 3 หน่วยงานหลักในจังหวัดลำพูน เพื่อส่งให้ส่วนกลางพิจารณา ถ้าผ่านมติ ทั้ง 5 สนามพร้อมรับนักท่องเที่ยว 1 ตุลาคม 2564

ชมรมสนามกอล์ฟลำพูน ได้นำเสนอแผนการดำเนินงานโครงการ LAMPHUN GOLF SANDBOX (LGS) PLUS GOLF SEALED ROUTE (GSR) ซึ่งเป็นโครงการรองรับการเปิดประเทศภายใน 120 วันตามนโยบายของภาครัฐส่วนกลางตามคำแถลงของท่านนายกรัฐมนตรีให้แต่ละจังหวัดเตรียมความพร้อมเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยว ได้ผ่านมติความเห็นชอบเบื้องต้นในที่ประชุมจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมจามจุรี ศาลากลางจังหวัดลำพูน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564

สืบเนื่องจากการประชุมที่ผ่านมา นายสุพชฌาย์ เสวตไอยาราม ประธานชมรมสนามกอล์ฟลำพูน ได้ส่งมอบเอกสารแผนการดำเนินงานโครงการ LAMPHUN GOLF SANDBOX (LGS) PLUS GOLF SEALED ROUTE (GSR) ให้กับ 3 หน่วยงานของภาครัฐในจังหวัดลำพูนได้แก่1. ศาลากลางจังหวัดลำพูน 2. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 3. สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน

โดยมีตัวแทนจากทั้ง 3 หน่วยงานดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้รับเอกสารในวันจันทน์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เพื่อพิจารณาส่งต่อ ขอรับการอนุมัติดำเนินโครงการ LAMPHUN GOLF SANDBOX (LGS) PLUS GOLF SEALED ROUTE (GSR)อย่างเป็นทางการในขั้นตอนต่อไปจากทางภาครัฐส่วนกลาง โดยเอกสารที่ส่งมอบประกอบด้วย 1. ข้อมูล Lamphun Golf Sandbox (LGS) Plus Golf Sealed Route (GSR) 2. ข้อมูล Standard Operated Procedures (SOP) 3. ข้อมูลแผนการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ของสมาชิก ชมรมสนามกอล์ฟลำพูน4. เอกสารอ้างอิงต่างๆ ในการดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟ

ทั้งนี้ชมรมสนามกอล์ฟลำพูน ประกอบด้วยสมาชิก จำนวน 5 สนาม ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดลำพูนได้แก่ 1. สนามกอล์ฟ อาทิตยา เชียงใหม่ กอล์ฟ คลับ 2. สนามกอล์ฟ กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท 3. สนามกอล์ฟ กัซซัน เลกาซี่ กอล์ฟ คลับ 4. สนามกอล์ฟ กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟ คลับ 5. สนามกอล์ฟ หริภุญชัย กอล์ฟ คลับ นำเสนอโครงการ Lamphun Golf Sandbox (LGS) Plus Golf Sealed Route (GSR) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟของจังหวัดลำพูนที่อนุญาตให้นักกอล์ฟและนักเดินทางชาวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว สามารถเข้าท่องเที่ยวในสนามกอล์ฟที่เป็นสมาชิกของชมรมสนามกอล์ฟลำพูนได้เป็นเวลา 14 วัน ( 7 คืน + 7 คืน ) ในจังหวัดลำพูน ก่อนเดินทางไปยังพื้นที่อื่นในประเทศไทย โดยมีแผนจะเปิดรับนักกอล์ฟและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป