Special Report

ไทยเบฟเวอเรจ เล็งเห็นความสำคัญของกีฬา

บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญของกีฬา
โดยเฉพาะนักกีฬาเด็กและเยาวชน

มีนโนบายสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้เล่นกีฬาและแข่งขันกีฬาอย่างต่อเนื่องมา โดยมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนเจริญเติบโตทั้งทางร่างกายและจิตใจควบคู่กับการส่งเสริมให้มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ภายใต้สโลแกนที่ว่า “มากกว่ากีฬา คือ น้ำใจนักกีฬา

ในกีฬากอล์ฟ ทางบริษัทไทยเบฟฯ ได้เล็งเห็นว่าเป็นกีฬาที่มีประโยชน์ ในการที่จะสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ความอดทน ความมีวินัย การปฏิบัติตนในกฎระเบียบของกีฬากอล์ฟ ส่งเสริมให้ได้มีสมาธิ มีสติในการเล่น รวมถึงการมีน้ำใจนักกีฬา เพื่อจะพัฒนาศักยภาพให้มีความก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป สร้างโอกาสในการรับขอรับทุนการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาไปสู่การเป็นนักกอล์ฟอาชีพ

สำหรับกีฬากอล์ฟ บริษัทไทยเบฟฯ ไม่มีนโยบายการสร้างสถาบัน (Academy) ของตนเอง แต่ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารได้เล็งเห็นว่าโรงเรียนสอนกอล์ฟเชาวรัตน์ หรือ Chaowarat Golf Academy ที่ได้ก่อกำเนิดมานานกว่า 20 ปี มีสาขาอยู่ 12 สาขา จนเป็นAcademy สอนกอล์ฟอันดับ 1 ของเมืองไทย มีองค์ความรู้และผู้เชี่ยวชาญครบทุกด้านทั้งเรื่องการสอนวงสวิง การเสริมสร้างร่างกาย การเสริมสร้างจิตใจ และมีเทคโนโลยีที่พร้อมสำหรับการพัฒนาศักยภาพนักกีฬากอล์ฟ

โรงเรียนสอนกอล์ฟเชาวรัตน์ ได้ทุ่มเทกับการจัดเรียนการสอน การจัดกิจกรรมต่างๆ และการจัดการแข่งขัน เพื่อสร้างและพัฒนานักกอล์ฟตั้งแต่มือใหม่ จนถึงมืออาชีพ มีผลงานการสร้างนักกอล์ฟมากกว่า 10,000 คน มีทีมงานมากกว่า 50 คน มีศักยภาพและมีความพร้อมครบถ้วน ทางบริษัทไทยเบฟฯ จึงให้การสนับสนุนการจัดเรียนการสอนและส่งเสริมกิจกรรมของโรงเรียนสอนกอล์ฟเชาวรัตน์ให้มีความพร้อมและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง

การสนับสนุนดังกล่าวเกิดขึ้น ภายใต้หน่วยงาน ELSA (Education Institution Support Activity) ของบริษัทไทยเบพฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2564 เป็นระยะเวลา 5 ปี และกำลังเดินทางเข้าสู่ปีที่ 6

ตลอดระยะเวลาของการสนับสนุน ทำให้โรงเรียนสอนกอล์ฟเชาวรัตน์ ได้มีกิจกรรมการเรียนการสอน การแข่งขันต่างๆ ที่จัดขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบก่อเกิดประโยชน์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นอย่างมาก เช่น การจัดกิจกรรมการแข่งขันประจำเดือน CGA Junior Step-up กิจกรรมการแข่งขันไรเดอร์คัพ การแข่งขัน CGA Super Star การจัดค่าย CGA Junior Playing Golf Camp การสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ การอบรมสัมนาให้ความรู้ผู้ปกครองและบุคคลทั่วไป การให้ความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ เป็นต้น

ผลของการสนับสนุนการจัดเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้นักกีฬากอล์ฟของโรงเรียนสอนกอล์ฟเชาวรัตน์มีการพัฒนาฝีมืออย่างมาก นักกอล์ฟเยาวชนจัดอยู่ระดับแนวหน้าของนักกีฬาตามรุ่นอายุมากมาย เด็กหญิงชลวีวา วงษรัศม์ (น้องอาโป)  , เด็กหญิงอุษณี อุดคำเที่ยง (น้องวิว) , นางสาวบุษปภาพร สุขเติม (น้องใบหยก) ,ด.ช. อุทัย รัตนเวทวงศ์ (น้องดีดี) ,ด.ช.ภูดิศ ม่วงมณี (น้องอชิน) ,ด.ญ.กชกรณ์ นิ่มนวล (น้องต้นน้ำ) ,ด.ญ.ฐิติรัตน์ ศิลาคำ(น้องมะนาว) ,ด.ญ.จิรัชญา จิรัฐฐิตินันท์ (น้องญาญ่า) ,ด.ญ.ณชา สถิตย์สัมพันธ์ (น้องยู) ,ด.ช.ธนัทวัฒน์ คล้ายทับทิม (น้องเจฟฟรี่) , น.ส. พิมพ์พรรณวดี บุญชาญ (น้องวาวา) , ด.ช. พัชร์พงศ์พลดนัย บุญชาญ (น้ององศา) , ด.ญ. อลิศา อินทร์ประสิทธิ์ (น้องปาแปง)