ไม่มีหมวดหมู่

โปรหญิง เปิดประชุมใหญ่ ปฎิญญา นั่งนายกฯ ต่อ

โปรหญิง เปิดประชุมใหญ่ ปฎิญญา นั่งนายกฯ ต่อ ไร้คู่แข่ง

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี ได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ขึ้น เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 16.00  น. ณ สนามรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก  โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมใหญ่ครั้งที่ผ่านมา
วาระที่ 3  รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ
วาระที่ 4  แถลงกิจกรรมที่จะดำเนินการต่อไป
วาระที่ 5  รับรองงบดุลของสมาคม
วาระที่ 6  แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี และกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 7  เรื่องอื่นๆ

โดยเฉพาะวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่ครั้งที่ผ่านมา เรื่องการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสมาคมฯจากสมาคมกอล์ฟอาชีพสตรี เป็นสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา เท่ากับว่า เป็นสมาคมฯใหม่ เริ่มดำเนินการใหม่โดยมีวาระให้บริหารงานครั้งละ  4 ปี เท่ากับคุณต๊อบ-ปฎิญญา ควรตระกูล จะได้เป็นนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี ต่ออีก 4 ปี

ส่วนเรื่องการเบิกงบประมาณก็สามารถเบิกโดยตรงจากการกีฬาแห่งประเทศไทย และที่สำคัญอีกประการของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี คือจัดกิจกรรมให้นักกอล์ฟสตรีไทยพัฒนาสู่ระดับโลก โดยการจัดอบรม และแข่งขัน ซึ่งปีนี้มีทั้งหมด 10 รายการ เป็นการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย 8 รายการ จากปตท  1 รายการ และบางจาก สนับสนุนอีก 1 รายการ รวมเป็นเงินรางวัล 10.4 ล้านบาท

รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมกอล์ฟอาชีพสตรี ปี 2559-2562
1  นางสาวปฏิญญา ควรตระกูล เป็น นายกสมาคม
2  นายวินัย เอี่ยมโรจน์เมธา เป็น    อุปนายก
3  นางน้ำฝน ใจดี เป็น อุปนายก
4  นางสาวรุ่งทิวา ปางจั่น เป็น  นายทะเบียนและสมาชิกสัมพันธ์
5  นางสาวอมลกานต์  ผลชีวิน เป็น  กรรมการประชาสัมพันธ์
6  นางสาวนรีนุช มีโพธิ์สม เป็น  กรรมการฝ่ายกิจการต่างประเทศ
7  นายอลงกรณ์ ไสลเพชร เป็น  กรรมการฝ่ายการตลาดและสิทธิประโยชน์
8  นางสาววิภาวี พริ้งศุลกะ เป็น  กรรมการกฎข้อบังคับกีฬากอล์ฟ และวิชาการ
9 นางสาวชะอร หยวกเดช เป็น  กรรมการวินัย
10  นางสาวคุลิกา ศรีสมฤทธิ์ เป็น  กรรมการกิจกรรม
11  นางวรัสสุดา พิศุทธ์สินธุ์ เป็น  กรรมการจัดการแข่งขัน
12  นางสาวอุทัยวรรณ เหรียญประเสริฐ เป็น  กรรมการกลาง
13  นางศุภลักษณ์ ชื่นชูศิลป์ เป็น  กรรมการกลาง
14  นางสาววรจรรย์    เที่ยงธรรม เป็น  เหรัญญิก
15  นางสาวนุดีนุช บุณยเกตุ เป็น  เลขาธิการ

ตารางการแข่งขันกอล์ฟอาชีพสตรี ประจำปี 2559
1  17 – 19 กุมภาพันธ์ 2559  BANGCHAK OPEN 2016    1,000,000    PanyaIndra Golf Club
2  5 – 7 เมษายน 2559  1st SINGHA – SAT  THAI LPGA CHAMPIONSHIP 2016 Presented by TOYOTA  800,000  Rancho Charnvee
3  27 – 29 เมษายน 2559  2nd SINGHA – SAT  THAI LPGA CHAMPIONSHIP 2016 Presented by TOYOTA  800,000  Royal Hills Golf
4  25 – 27 พฤษภาคม 2559  3rd SINGHA – SAT  THAI LPGA CHAMPIONSHIP 2016 Presented by TOYOTA  800,000  Bangkok Golf Club
5  22 – 24 มิถุนายน 2559  4th SINGHA – SAT  THAI LPGA CHAMPIONSHIP 2016 Presented by TOYOTA  800,000  Black Mountain
6  29 – 1 กรกฎาคม 2559  5th SINGHA – SAT  THAI LPGA CHAMPIONSHIP 2016 Presented by TOYOTA  800,000  KBSC
7  20 – 22 กรกฎาคม 2559  6th SINGHA – SAT  THAI LPGA CHAMPIONSHIP 2016 Presented by TOYOTA  800,000  TBA
8  3 – 5 สิงหาคม 2559  7th SINGHA – SAT  THAI LPGA CHAMPIONSHIP 2016 Presented by TOYOTA  800,000  Singha Park Khonkaen
9  17 – 19 สิงหาคม 2559  8th SINGHA – SAT  THAI LPGA CHAMPIONSHIP 2016 Presented by TOYOTA  800,000  Mae Jo Golf Club
10  14 – 16 กันยายน 2559  PTT THAILAND LPGA MASTERS 2016  3,000,000  PanyaIndra Golf Club

0427 pro TLPGA 2

0427 pro TLPGA 3