ประชาสัมพันธ์

Unseen Mekong Golf @ Nakhonphanom

ททท. จับมือพันธมิตร จัดกิจกรรม
“Unseen Mekong Golf @ Nakhonphanom”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ จังหวัดนครพนม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เทศบาลเมืองนครพนม ชมรมคนรักกอล์ฟนครพนม สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม หอการค้าจังหวัดนครพนม และภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ร่วมจัดกิจกรรม “Unseen Mekong Golf @ Nakhonphanom” มหัศจรรย์ตีกอล์ฟกลางแม่น้ำโขง จังหวัดนครพนม ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณหาดทรายทองศรีโคตรบูร และสนามกอล์ฟภูกระแต อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม สร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวภายหลังสถานการณ์โควิด 2019 (COVID-19) คลี่คลาย ส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานของผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย สร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนม โดยงานแถลงข่าวการจัดงานมีขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ที่สนามไดร์ฟออลสตาร์

ไฮไลท์ในการจัดกิจกรรมคือการตีกอล์ฟ ณ สนามทรายศรีโคตรบูร กลางแม่น้ำโขง และกิจกรรม Exclusive กระทบไหล่โปรกอล์ฟ ชื่อดังโปรแอร์-ศรุตยา งามอุษาวรรณ และ โปรมีน-มนัสชยา ซีมากร โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว ทางคณะผู้จัดได้คำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (มาตรฐาน SHA) อย่างเคร่งครัด โดยการสร้างความเชื่อมั่นยกระดับมาตรฐานท่องเที่ยวและบริการนามาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติทั้งในส่วนของผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ ตลอดจนผู้รับบริการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ดังนั้นจึงได้จัดมาตรการรองรับต่างๆดังนี้ มีจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมและมีบริการเจลแอลกอฮอล์ตามจุดสำคัญต่าง ๆ ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมสวมใส่หน้ากากอนามัย ระหว่างออกรอบแค้ดดี้ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยและถุงมือตลอดเวลา ลดการใช้แค้ดดี้เพื่อรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยได้จัดให้มีถุงกอล์ฟแบบพกพาใส่อุปกรณ์ไม่เกิน 5 ชิ้น ณ สนามหาดทรายทองศรีโคตรบูร จัดบริการอาหารกลางวันแบบ Lunch box style งดการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์อาหารเย็น โดยใช้วิธีรับคูปองเงินสดเพื่อนาไปรับประทานอาหารยังร้านที่ได้รับมาตรฐานจากโครงการนครพนมสแตนดาร์ด (Nakhonphanom Standard) ซึ่งนับว่าเป็นการนาร่องโครงการฯ และกระจายรายได้ยังภาคส่วนต่างๆในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวจะไม่มีการแข่งขัน แต่จัดในลักษณะของการ showcase เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว และยกระดับการให้บริการของผู้ประกอบการตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) เน้นการใช้เทคโนโลยี Social media มามีส่วนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อ้านวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท. กล่าวว่า ททท.ร่วมมือกับจังหวัดนครพนม รวมทั้งภาครัฐและเอกชนจังหวัดนครพนมจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อต้องการส่งเสริมและตอกย้ำภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนม ที่มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย สร้างการรับรู้แก่คนไทยให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมที่ได้มาตรฐาน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของสถานการณ์จึงได้นาแนวทางมาตรฐาน SHA มาใช้เป็นหลักในการปฏิบัติ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวจะต้องเรียนรู้และปรับตัวตามแนวทางวิถีใหม่ (New Normal) เพื่อสร้างรูปแบบการท่องเที่ยววิถีใหม่ร่วมกัน โดยหลักการสำคัญของวิถีดังกล่าวประกอบไปด้วย 3 ด้าน คือ มาตรการด้านสุขอนามัย Social Distancing และ Online Digital ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะเห็นรูปแบบดังกล่าวในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมของจังหวัดนครพนมได้เป็นอย่างดี เพราะ ททท.ได้กำหนดจัดโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟในชื่อ “คิดถึงก๊วน… ชวนตีกอล์ฟ” ตลอด 3 เดือนระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ภาคอีสาน) ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาค ยกระดับมาตรฐานสร้างความเชื่อมั่นการบริการ กระจายรายได้ในทุกภาคส่วนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และสร้างความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวไทยให้กลับมาได้ในไม่ช้า