ประชาสัมพันธ์

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จับมือ ม.ศิลปากร สร้างเครือข่ายทางวิชาการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563-2567 โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลง

นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2563-2567 ซึ่งทั้งสองหน่วยงานได้ตระหนักถึงบทบาทและคุณูปการของการพัฒนาบุคลากรขององค์กรในการพัฒนาการศึกษาร่วมกัน จึงได้ร่วมมือกันในการระดมทรัพยากร ด้านบุคลากร ด้านความรู้ นวัตกรรม เครื่องมือและอุปกรณ์ ตลอดจนปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาการศึกษาด้านนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬาให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูดสุด

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีภารกิจหลักในการขับเคลื่อนนโยบายและบริหารจัดการ การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ ให้มีคุณภาพเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบกับทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของประเทศให้เกิดความสมดุลยั่งยืน การลงนามบันทึกข้อตกลงในวันนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กับมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่น ในการจัดการการเรียนการสอน ด้านการจัดการการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ จะได้ร่วมมือกันพัฒนาบุคลากร ในด้านการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญประการหนึ่ง ในการสนับสนุนศักยภาพการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศไทย ให้อยู่แนวหน้าในระดับนานาชาติต่อไป

ส่วนนายโชติ ตราชู กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและกีฬาแล้ว ยังจะช่วยให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ได้อีกด้วย และนอกจากนี้ จะเป็นการช่วยฟื้นฟูการท่องเที่ยวของไทยให้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นภายหลังเกิดวิกฤติสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา และจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรการท่องเที่ยวทั้งที่เป็นทรัพยากรทางธรรมชาติ ทรัพยากรทางวัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ ให้มากขึ้น

ทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวถึงการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ว่า มหาวิทยาลัยศิลปากรปัจจุบันได้เปิดการเรียนการสอนที่มีการผลิตบัณฑิต มีงานวิจัย และนวัตกรรมทางด้านศิลปะวัฒนธรรม การออกแบบ และทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ที่สามารถนำมาบูรณาการ เข้ากับการท่องเที่ยวและกีฬา การจัดการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตนี้ จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาชีพด้านนี้โดยตรง รวมถึงเครือข่าย สถานประกอบการ และการจัดการประเภทต่างๆ ภายใต้การดูแลของหน่วยงาน ในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรง ที่สามารถนำไปปฏิบัติให้ได้ผลดีในสถานการณ์จริงของปัจจุบันและในอนาคต ทำให้มีประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ เป็นอย่างมาก

โดยขอบเขตทางวิชาการที่ทั้งสองหน่วยงานตกลงร่วมมือกัน ได้แก่ 1.การพัฒนาความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพของบุคลากรทุกระดับ 2.ส่งเสริมให้มีการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมทางนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา ของบุคลากรร่วมกัน 3.การประชุมสัมมนาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูล ความรู้ด้านงานวิชาการ การวิจัยนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา 4.ส่งเสริมกิจกรรมขององค์กร ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนและพัฒนาการฝึกประสบการณ์นักศึกษาทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร และ 5.ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายในการให้ทั้งสองหน่วยงานร่วมพัฒนาบุคลากรทางการนันทนาการ ท่องเที่ยวและกีฬา