ประชาสัมพันธ์

ไทยเบฟฯมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ให้กับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ให้กับทาง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี รศ.พญ. บุรณี กาญจนถวัลย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย รศ.นพ.ธีระ วัชรปรีชานนท์ รองคณบดีฝ่ายกายภาพ รศ.ดร.สรันยา เฮงพระพรหม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ และ ผศ.นพ.นครินทร์ ศิริทรัพย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รับมอบจาก คุณกมลนัย ชัยเฉนียน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งเป็นผู้แทนจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาด ไวรัส COVID-19