ไทยเบฟชวนร่วมการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 10 หัวข้อ “ในฝัน” ชิงเงินรางวัล 1ล้านบาท

บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด มหาชนเปิดรับผลงานศิลปะแบบเหมือนจริงที่สื่อแสดงแนวความคิดเกี่ยวกับความฝัน จินตนาการ ความใฝ่ฝันอันดีงามทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม ศีลธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในแต่ละพื้นถิ่น อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานสามารถตีความ “ความฝัน” ทั้งในแง่มุมที่เป็นนามธรรมและรูปธรรม กล่าวคือ ความฝันที่สามารถเป็นจริงได้ และความฝันที่เป็นเพียงจินตนาการอันสวยงามของแต่ละบุคคล นอกจากนั้นยังหมายรวมถึง ความรักความผูกพัน ความปรารถนาที่ใฝ่ฝัน ปณิธาน ความฝันอันสูงสุด ความดีงามที่อยากสรรค์สร้างให้เกิดขึ้นจริง หรือการหวนรำลึกถึงความทรงจำอันมีคุณค่าที่จารึกไว้ในฝันของตนเอง

กำหนดส่ง : 29 – 30 มกราคม 2564 (ไม่จำเป็นต้องสมัครล่วงหน้า)เปิดรับส่งผลงานระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2564 เวลา 10.00-18.00 น.กรณีส่งผลงานทางไปรษณีย์ ต้องประทับตราวันที่ส่ง ภายในวันที่ 22 มกราคม 2564 ส่งถึง โครงการประกวดศิลปกรรมช้างเผือกชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 939 ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330ผู้สมัครสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกินคนละ 2 ชิ้นผลงานแต่ละชิ้น เมื่อรวมกรอบและแท่นแล้ว ต้องมีขนาดไม่เกิน 2×2 เมตร (งานสองมิติ) และ 2x2x2 เมตร (งานสามมิติ) โดยผลงานนั้นจะต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมติดตั้ง การตัดสินรางวัลจะมีขึ้นในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ประกาศผลรางวัลทาง เฟซบุ๊ก : ศิลปกรรมช้างเผือก ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
ผลงานทั้งหมดที่ได้รับรางวัลและคัดเลือกร่วมแสดงจะได้รับการจัดแสดงนิทรรศการ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 9 มีนาคม – 16 พฤษภาคม 2564
พร้อมให้ดาวน์โหลดใบสมัครได้แล้วค่ะที่นี่! ?https://drive.google.com/file/d/1KYI8crnFznmjwhltzY2pRyFElvQ7i5tO/view?fbclid=IwAR1zCKbIk9yvOkcesZoRbcnO7hsKO7Qstf7DxOz_aEZSXfAH876iMcHHTBw