ประชาสัมพันธ์

ชับบ์ ผนึกกำลังจัดงาน RDS กิจกรรมเพื่อสังคม

กลุ่มบริษัท ชับบ์ ผนึกกำลังจัดงาน RDS กิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการ “Education@ Heart” มอบความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม กระตุ้นเยาวชนไทยลดการใช้ถุงพลาสติก

บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลังจัดกิจกรรม Regional  Day of Service ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสังคมระดับภูมิภาคของกลุ่มบริษัท ชับบ์ ใน 12 ประเทศทั่วเอเชียแปซิฟิก ภายใต้โครงการ Education@Heart  โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาของเยาวชนไทย ทั้งนี้ มีอาสาสมัครจากทั้งสองบริษัทจำนวนกว่า 150 คน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสาธารณะกับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) จำนวน 100 คน 

ชับบ์ ในประเทศไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชุมชนและคนในสังคม และด้วยปณิธานที่มุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษา ตลอดจนยกระดับความเป็นอยู่ของเยาวชนและคนในชุมชนอย่างยั่งยืน จึงได้ร่วมมือกับมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) (FEED Thailand) จัดกิจกรรมศึกษาธรรมชาติบริเวณป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก(บางปู)ฯ พร้อมรณรงค์ลดการใช้งานถุงพลาสติก

คุณแองเจล่า ฮันเตอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “โครงการ Education@Heart มีจุดประสงค์ในการส่งเสริมด้านการศึกษาแก่เยาวชนไทย โดยไม่จำกัดแค่ความรู้ในตำราแต่ยังรวมถึงความรู้รอบตัวด้วย และจากผลกระทบของปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น เราจึงตั้งใจมอบความรู้และสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของป่าชายเลน ตลอดจนผลกระทบของขยะที่มีต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกระตุ้นจิตสำนึกให้เด็กๆ รวมถึงพนักงานของเรา ได้เห็นความจำเป็นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า โดยการนำน้องๆ นักเรียนไปเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศน์วิทยาของป่าชายเลน ให้เด็กๆ ได้สัมผัสธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตต่างๆ รวมถึงปลูกฝังความรัก ความหวงแหน อยากปกป้องสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ พร้อมรณรงค์ลดการใช้งานถุงพลาสติกซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมทางทะเล เด็กนักเรียนและพี่ๆ จิตอาสายังได้ร่วมกันเก็บและคัดแยกขยะบริเวณพื้นที่ป่าชายเลนอีกด้วย ทั้งนี้ เราเชื่อว่าการปลูกจิตสำนึกอันดีต่อสิ่งแวดล้อมและส่วนรวมตั้งแต่เยาว์วัย จะช่วยรักษาทรัพยากรให้คงอยู่จนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน และต่อยอดถึงการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต”