Just Say Know

Thailand Internet User Profile 2015

เป็นประจำทุกๆ ปีที่ สพธอ. – สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน) หรือ ETDA – Electronic Transactions Development Agency (Plublic Organization) จะมีการออกเอกสารเผยแพร่ เพื่อเพิ่มเติมข้อมูลต่างๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าศึกษาและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

โดยล่าสุดก็มีการเผยแพร่ Thailand Internet User Profile 2015 ออกมาแล้ว จากผู้ที่ให้ข้อมูลโดยสมัครใจ 10,434 ราย แบ่งเป็น Gen Z (อายุน้อยกว่า 15 ปี) 2.9%, Gen Y (อายุ 15-34 ปี) 64.4%, Gen X (อายุ 35-50 ปี) 26.2% และ Baby Boomer (อายุ 51-69 ปี) 6.5% หากแบ่งตามเพศจะเป็น เพศชาย 42.4%, เพศหญิง 55.8% และเพศททางเลือก 1.8% ซึ่งได้ผลการสำรวจออกมาเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากมาย อาทิ

สมาร์ตโฟน เป็นอุปกรณ์ยอดฮิต 81.8% ใช้เข้าถึงอินเตอร์เน็ต ใช้งานเฉลี่ย 5.7 ชั่วโมงต่อวัน ครองอันดับ 1 ถึง 2 ปีซ้อน และเมื่อแบ่งเป็นช่วงเวลาในแต่ละวันแล้ว สมาร์ตโฟนก็กลายเป็นปัจจัยที่ 5 ในการดำเนินชีวิต เพราะถูกใช้งานสูงสุดทุกช่วงเวลาตลอดทั้งวัน โดยมีคอมพิวเตอร์พกพาและคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะรั้งอันดับสองสลับกันระหว่างช่วงเวลาทำงานและอยู่บ้าน สำหรับกิจกรรมยอดฮิตที่เกิดบนสมาร์ตโฟน ได้แก่ 1.สังคมออนไลน์, 2.ค้นหาข้อมูล และ 3.อ่าน e-News / e-Book ขณะที่กิจกรรมยอดฮิตบนคอมพิวเตอร์ได้แก่ 1.การค้นหาข้อมูล, 2.รับ-ส่ง อีเมล์ และ 3.สังคมออนไลน์ โดย facebook ยังคงเป็นสังคมออนไลน์ยอดฮิต 3 ปีซ้อน โดนในปีนี้มีผู้ใช้ถึง 92.1%

ส่วนการซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์ ก็มีข้อมูลที่นาสนใจไม่น้อยเหมือนกัน โดย 64.9% ของผู้ให้ข้อมูลเคยซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายออนไลน์ ซึ่งในกลุ่มนี้ยังให้ข้อมูลของการซื้อ-ขายออนไลน์ว่า 58.2% ตัดสินใจจากข้อมูลรีวิวหรือความคิดเห็นของผู้เคยใช้สินค้า, 50.2% ตัดสินใจจากโฆษณาในสื่อออนไลน์ และ 32.3% ตัดสินใจจากโฆษณาในสื่อออฟไลน์ต่างๆ อย่าง ทีวี หนังสือพิมพ์ หรือบิลบอร์ด โดยสินค้าที่มีการซื้อ-ขายผ่านเครื่อข่ายออนไลน์มากเป็นอันดับ 1 คือ สินค้าประเภทแฟชั่น 42.6% รองลงมาคือ อุปกรณ์ไอที 27.5%, สุขภาพและความงาม 24.4%, การเดินทางท่องเที่ยว 23.2%

นอกจากนี้ยังมีข้อมูลการใช้งานด้านต่างๆ ทั้งการใช้งานอินเตอร์เน็ต การใช้สื่อ การซื้อ-ขายผ่านเครือข่ายออนไลน์ ที่แยกออกเป็น เพศ วัย เจนเนอเรชั่น ให้ได้ศึกษาข้อมูลแบบลงรายละเอียดอีกด้วย ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ ใครที่ทำงานเกี่ยวข้องกับ ข้อมูลกลุ่มลูกค้า การวางแผนการตลาด พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ หรือคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี น่าจะศึกษาไว้เป็นข้อมูล เพราะสถิติต่างๆ เหล่านี้สามารถนำไปใช้ต่อยอดด้านต่างๆ ได้มากมาย

ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน หรือ ดาวน์โหลดข้อมูลเหล่านี้มาประกอบการตัดสินใจต่างๆ ได้ จาก www.etda.or.th/download-publishing/