ประชาสัมพันธ์

โลตัส วัลเลย์ฯ เปิดบ้านต้อนรับ มูลนิธิ สร้างคนดี คนเก่ง ศรีสังคม

โลตัส วัลเล่ย์ฯ สานต่อ โครงการ สร้างคนเก่ง คนดี ศรีสังคม ที่เล็งเห็นความสำคัญอนาคตของชาติ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม วางรากฐานที่แข็งแกร่งสู่เด็กไทย ต่อยอดคุณภาพชีวิตให้กับนักเรียนจากโรงเรียนในเขตพื้นที่ใกล้เคียง ทำพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับเยาวชนที่ผ่านการอบรม เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 5 กันยายน 2562 ณ สนามโลตัส วัลเล่ย์ กอล์ฟ รีสอร์ท อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

ทั้งนี้ คุณพรชัย กิตติปัญญางาม กรรมการบริหาร และ คุณวรเมศรว์ เตชะไพบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการ โลตัส วัลเล่ย์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้สนับสนุนโครงการนี้อย่างเต็มที่ เพราะเล็งเห็นประโยชน์ของการทำกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งทางโลตัสฯ ให้ความสำคัญมาตลอด สอดคล้องกับนโยบายหลัก “ชุมชน สังคม เปี่ยมสุข : A Happy Living Community” โดยมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องกับโรงเรียนในเขตชุมชน บริเวณใกล้เคียง สนามกอล์ฟ โลตัส วัลเล่ย์ โดยเปิดสนามโลตัส วัลเล่ย์ฯ ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติจากมูลนิธิฯ อาทิ คุณสุนีย์ ชัยเจนกิจ, นพ.สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม,รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี, ผศ.วีรอร วัดขนาด และผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีจิตสาธารณะอีกหลายท่าน พร้อมทั้งนักเรียน คณาจารย์ ที่เข้าร่วมโครงการ จัดปัจฉิมนิเทศ และพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ แก่นักเรียน ชั้นประถมปีที่ 4 และ ปีที่ 5 ที่ผ่านการประเมินผล จาก รร.ดอนเกาะกา, รร.บ้านบึงพระอาจารย์ และ รร.วัดโพธิรักษ์ หลังเสร็จสิ้นพิธีการยังได้เลี้ยงอาหารกลางวันให้กำลังใจกับเด็กๆ และผู้เกี่ยวข้อง ณ คลับเฮ้าส์ อีกด้วย

มูลนิธิสร้างคนเก่ง คนดี ศรีสังคม เกิดจากการรวมตัวของผู้เข้าอบรม หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่น 1 ได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคม จัดตั้งขึ้นมาเพื่อสร้างเด็กรุ่นใหม่ ให้เป็นทั้งคนเก่ง และคนดี มีคุณค่าต่อสังคม เป็นการปลูกฝังความคิดในเชิงบวกให้กับเด็กตั้งแต่อายุน้อยๆ ระหว่างช่วงชั้น ป.2 – ป.5 เพราะยังฝึกกันได้ง่าย เป็นการประสานการทำงานร่วมกัน ระหว่าง โรงเรียน ผู้ปกครอง และ มูลนิธิฯ โดยจัดให้มีการอบรมเพื่อเปลี่ยนทัศนคติ เปลี่ยนวิธีคิด เมื่อพูดคุยกับเด็กแล้ว ก็สร้างความเข้าใจให้ตรงกันว่ามีวัตถุประสงค์อย่างไร ให้เด็กเขียนคำสารภาพว่าเคยทำอะไรไม่ดี กับ คุณพ่อ คุณแม่ โรงเรียน สังคม เพื่อน เมื่อได้ข้อมูลเหล่านี้มาแล้ว ก็จะทำการประมวลว่าเด็กกลุ่มนี้มีปัญหาอะไร ขณะเดียวกันก็จะให้เด็กไปสารภาพผิด เช่น ถ้าเคยขโมยเงินพ่อแม่ หรือ โกหก ก็จะกลับไปขอโทษ และให้คำมั่นว่าจะไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีเหล่านี้อีก ทั้งนี้ ผู้ปกครองเมื่อได้รับการเปิดใจจากเด็ก ก็ต้องให้กำลังใจเขาด้วย และหลังจากนั้น จะติดตามผลงานเป็นเวลา 9 เดือน ถ้าเด็กผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด ก็จะได้รับเกียรติบัตร ในนามของมูลนิธิฯ โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้การรับรอง.

ตัวชี้วัดของมูลนิธิฯ ในการประเมิน มีดังนี้

การเป็นคนเก่ง… 1.คิดดี และคิดเชิงบวก 2.คิดเป็น ก้าวเป็น แก้ไขปัญหาตัวเองได้อย่างสร้างสรรค์ 3.คิดวิเคราะห์รู้ผิดชอบ ชั่ว – ดี ด้วยตนเอง

การเป็นคนดี… 4.มีจิตใจดีและมีคุณธรรม 5.มีความซื่อสัตย์ 6.รักผู้อื่นเป็น 7.มีความกตัญญูรู้คุณ 8.ปฏิบัติตนดีและมีบุคลิกที่เหมาะสม 9.มีวินัยและความรับผิดชอบ และ 10.มีจิตสาธารณ