กฎกอล์ฟที่ควรรู้

กฎกอล์ฟใหม่ปี 2019 ที่มีการปรับปรุงแก้ไข (ตอนที่ 3)

กฎข้อ 1.3c(4) การเล่นจากที่ผิดเกี่ยวข้องกับการเป็นสาเหตุให้ลูกเคลื่อนที่

สวัสดีครับนักกอล์ฟทุกท่าน

R&A และ USGA มีการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ชี้แจง กฎกอล์ฟใหม่ปี 2019 ให้สอดคล้องกับสภาพการเล่น และการแข่งขันให้มากที่สุด ประกาศปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เรียกอย่างเป็นทางการว่า “Clarifications of the 2019 Rules of Golf” ในฉบับนี้จะกล่าวถึง กฎข้อ 1.3c(4) การเล่นจากที่ผิดเกี่ยวข้องกับการเป็นสาเหตุให้ลูกเคลื่อนที่

ที่มาของคำชี้แจง

กฎข้อ 1.3c การปรับโทษ

(4) การปรับโทษ เกี่ยวกับการละเมิดกฎหลายข้อ ถ้าผู้เล่นละเมิดกฎหลายข้อ หรือละเมิดหลายครั้งในกฎข้อเดียวกัน ก่อนเกิดเหตุการณ์อื่นเข้ามาแทรก (เช่น การทำสโตรค หรือมีการรับรู้เรื่องการละเมิดนั้น) การปรับโทษที่ใช้ขึ้นอยู่กับว่าผู้เล่นทำสิ่งใดไปแล้ว :

• เมื่อการละเมิดหลายเรื่อง ที่มีผลมาจากการกระทำหลายอย่างที่ไม่เกี่ยวข้อง ผู้เล่นมีการปรับโทษแยกสำหรับแต่ละการละเมิด
อธิบายความ

การปรับโทษนั้น พิจารณาตามวาระ ตามกรรม เช่นในเวลาเดียวกัน ผู้เล่นไปละเมิดสอง หรือสามข้อ ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ก็จะมีโทษปรับแยกกันไปตามที่ละเมิดแต่ละข้อ

• เมื่อการละเมิดหลายเรื่อง ที่มีผลมาจากการกระทำอย่างเดียว หรือการกระทำหลายอย่างที่เกี่ยวข้อง ผู้เล่นมีการปรับโทษเรื่องเดียว แต่ถ้าการกระทำหนึ่งอย่าง หรือการกระทำหลายอย่าง ไปเกี่ยวกับการปรับโทษที่แตกต่างกัน ใช้การปรับโทษที่สูงกว่า

อธิบายความ

การปรับโทษที่มีการละเมิดหลายเรื่องก็ตาม หากเกิดจากการกระทำอย่างเดียว ก็จะมีโทษเรื่องเดียว

แต่ถ้า การกระทำหลายอย่าง ที่มีโทษปรับต่างกันก็จะใช้โทษสูงกว่าเป็นโทษปรับ
ตัวอย่างเช่น:

– การละเมิดหลายขั้นตอน ผู้เล่นกระทำอย่างเดียว หรือกระทำหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกัน ละเมิดข้อกำหนดตามขั้นตอนหลายอย่างสำหรับ การมาร์ค การหยิบ การทำความสะอาด การดรอป การกลับมาวางที่มีการปรับโทษหนึ่งสโตรค เช่น ทั้งหยิบลูกโดยไม่มาร์คจุดของลูก และทำความสะอาดลูกที่หยิบขึ้นเมื่อไม่อนุญาต ผู้เล่นมีการปรับโทษรวมทั้งหมดหนึ่งสโตรคปรับโทษ

– การเล่นลูกนำมาแทนอย่างไม่ถูกต้องจากที่ผิด ในสโตรคเพลย์ ถ้าผู้เล่นเล่นลูกที่นำมาแทนเมื่อไม่อนุญาตเป็นการละเมิดกฎข้อ 6.3b และรวมถึงเล่นลูกนั้นจากที่ผิดเป็นการละเมิดกฎข้อ 14.7a ผู้เล่นมีการปรับโทษรวมทั้งหมดสองสโตรค ปรับโทษ

– ขั้นตอนรวมกัน และการละเมิดในการนำมาแทน/ที่ผิด ในสโตรคเพลย์ ถ้าผู้เล่นกระทำอย่างเดียว หรือการกระทำหลายอย่างที่เกี่ยวข้องไปละเมิดขั้นตอนตามข้อกำหนดหนึ่งข้อ หรือมากกว่าที่มีการปรับโทษหนึ่งสโตรค และรวมถึงการละเมิดกฎหนึ่งข้อหรือทั้งสองข้อ กับการเล่นลูกนำมาแทนอย่างไม่ถูกต้อง และเล่นจากที่ผิดผู้เล่นมีการปรับโทษรวมทั้งหมดสองสโตรคปรับโทษ

แต่สโตรคปรับโทษที่ผู้เล่นได้รับสำหรับการทำการผ่อนปรนที่มีการปรับโทษ (เช่น การปรับโทษหนึ่งสโตรคตามกฎข้อ 17.1, 18.1 และ 19.2) ใช้การปรับโทษอื่นเพิ่มเข้าไปเสมอ

อธิบายความ

ปรับโทษที่เกิดขึ้นจาก พื้นที่ปรับโทษ ลูกหาย ลูกโอบี หรือลูกเล่นไม่ได้ ก็จะมีโทษปรับในแต่ละกรณีที่ละเมิดกฎ

กฎข้อ 1.3c(4) การเล่นจากที่ผิดเกี่ยวข้องกับการเป็นสาเหตุให้ลูกเคลื่อนที่
Clarifications of the 2019 Rules of Golf

ถ้าผู้เล่นเคลื่อนที่ลูกในการเล่นของเขา ในการละเมิดกฎข้อ 9.4 และเล่นลูกจากตำแหน่งที่ตั้งใหม่ แทนนำลูกกลับมาวาง ผู้เล่นมีเพียงโทษปรับทั่วไปตามกฎข้อ 14.7 สำหรับการเล่นจากที่ผิดเท่านั้น การกระทำเคลื่อนที่ลูกในการฝ่าฝืนกฎข้อ 9.4 เกี่ยวข้อง กับการเล่นจากที่ผิดในการ ละเมิดกฎข้อ 14.7 (เพิ่ม 12/2561)
อธิบายความ

ปรับโทษในกรณีนี้ น่าจะมีถึง 3 สโตรค แต่การกระทำหลายอย่าง ที่มีโทษปรับต่างกันก็จะใช้โทษสูงกว่าเป็นโทษปรับ คือปรับเพียง 2 สโตรค

หากท่านมีข้อแนะนำ หรือสอบถามข้อสงสัยในกฎกอล์ฟ ได้ที่ aclassgolf@gmail.com. ยินดีค้นหาคำตอบให้ทุกท่านครับ

สวัสดีครับ

วิชิต บัณฑุวงศ์