กฎกอล์ฟที่ควรรู้

กฎกอล์ฟใหม่ปี 2019 (ตอนที่ 4)

โทษปรับที่เปลี่ยนแปลงใหม่
กฎกอล์ฟใหม่ปี 2019 (ตอนที่ 4)

กีฬาทุกชนิด ย่อมมีกฎกติการการแข่งขัน และมีบทลงโทษหากนักกีฬาละเมิดกฎ กีฬากอล์ฟ ก็เช่นเดียวกันที่มีกฎกอล์ฟ และมีโทษปรับหากมีการละเมิดกฎ แต่กีฬากอล์ฟมีความแตกต่างจากกีฬาอื่น ๆ ตรงที่สนามแข่งขันมีพื้นที่ 400-500 ไร่ ระยะทางเดินยาว 7 กิโลเมตร นักกอล์ฟแข่งขันจำนวนเป็นร้อยกระจายตามหลุมต่าง ๆ ผู้ตัดสินอาจดูแลไม่ทั่วถึง หรือทันท่วงที โทษปรับต่าง ๆจึงเป็นความรับผิดชอบของนักกอล์ฟ เมื่อรู้ว่าละเมิดกฎจะปรับโทษตัวเอง เพราะกีฬากอล์ฟเน้นความซื่อสัตย์ และสปิริตนักกีฬาเป็นหลัก

ข้อเขียนต่อไปนี้ เป็นการสรุปโทษปรับที่เปลี่ยนแปลงในกฎกอล์ฟใหม่ปี 2019 แตกต่างจากปี 2016 ส่วนโทษปรับในลักษณะเดียวกันที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลง ในที่นี้ไม่ได้กล่าวถึง รวมทั้งไม่ได้กล่าวถึงโทษปรับ ผิดขั้นตอนของกฎสนามใหม่บางข้อ (Model Local Rules E2, E3, E5)

ตัวอย่าง โทษปรับที่เปลี่ยนแปลง จากปี 2016 เป็นปี 2019

14.1b ผู้ใดอาจหยิบลูก
ผู้เล่นอาจหยิบลูกของผู้เล่นขึ้นตามกฎเท่านั้น โดย :
– ผู้เล่น หรือ
– บุคคลใดที่ผู้เล่นมอบหมาย แต่ต้องทำการมอบหมายดังกล่าวแต่ละครั้งก่อนหยิบลูกขึ้น แทนที่ให้ทั่วไปสำหรับรอบนั้น
ข้อยกเว้น – แคดดี้อาจหยิบลูกของผู้เล่นบนกรีนได้โดยไม่มีการมอบหมาย: เมื่อลูกของผู้เล่นอยู่บนกรีน แคดดี้ของเขาหรือของเธออาจหยิบลูกโดยไม่มีการมอบหมายจากผู้เล่น
ไม่มีโทษปรับ
ถ้าแคดดี้หยิบเองบนกรีน แม้จะไม่มีการมอบหมาย ไม่มีโทษปรับ
มีโทษปรับ 1 สโตรค
ถ้าแคดดี้หยิบเองนอกกรีน โดยผู้เล่นไม่ได้มอบหมาย

14.2b(2) ต้องนำลูกกลับที่เดิมอย่างไร
ต้องนำลูกกลับมาวางโดยวางลูกลงให้อยู่บนจุดที่กำหนด และปล่อยวางให้ลูกอยู่ที่จุดนั้น
ถ้าผู้เล่นเล่นลูกที่นำกลับมาวางในทางที่ผิดแต่บนจุดที่กำหนดนั้น ผู้เล่นมีหนึ่งสโตรคปรับโทษ
ไม่มีโทษปรับ
ถ้าผู้เล่น นำลูกกลับที่เดิมไม่ถูกตำแหน่ง และนำกลับที่เดิมอย่างผิดผิดวิธี แต่แก้ไขให้ถูกต้องก่อนเล่น
มีโทษปรับ 1 สโตรค
ถ้าผู้เล่น เล่นลูกที่นำกลับที่เดิมถูกตำแหน่ง แต่นำกลับที่เดิมผิดวิธี โดยไม่แก้ไขให้ถูกต้องเช่น กฎให้วาง แต่ไปดรอป
โทษปรับทั่วไป
ถ้าผู้เล่น เล่นลูกที่นำกลับที่เดิมไม่ถูกตำแหน่ง และนำกลับที่เดิมอย่างผิดผิดวิธี โดยไม่แก้ไขให้ถูกต้อง เช่น กฎให้วาง แต่ไปดรอป

14.3d เมื่อดรอปลูกอย่างถูกวิธี มีบุคคลจงใจให้ลูกเฉไปหรือให้หยุด
– บุคคลใดจงใจสัมผัสลูกอยู่ในการเคลื่อนที่หลังจากลูกกระทบพื้น หรือ
– ลูกอยู่ในการเคลื่อนที่ถูกอุปกรณ์ใด หรือถูกวัตถุอื่น หรือถูกบุคคลใด (เช่น แคดดี้ของผู้เล่น) โดยผู้เล่นโดยจงใจให้อยู่ในตำแหน่ง หรือปล่อยให้อยู่ในบริเวณเจาะจงเพื่อให้อุปกรณ์วัตถุ หรือบุคคลอาจทำให้ลูกเฉไป หรือหยุดลูกอยู่ในการเคลื่อนที่นั้น
ไม่มีโทษปรับ
– ถ้าผู้เล่นใด หรือแคดดี้ของเขาจงใจทำให้ลูกเฉไปหรือให้หยุดลง ไม่ว่าในพื้นที่ผ่อนปรน หรือนอกพื้นที่ผ่อนปรน ก่อนที่ลูกจะหยุดนิ่ง แต่ถ้าลูกไม่มีโอกาสที่จะอยู่นิ่งในพื้นที่ผ่อนปรนอย่างสมเหตุผลแล้ว ไม่มีโทษปรับ ต่อทุกผู้เล่นใด
– เมื่อผู้เล่นได้ดรอปลูกอย่างถูกวิธีแล้ว มีบุคคลอื่นจงใจหยุดลูก ไม่ว่าในพื้นที่ผ่อนปรน หรือนอกพื้นที่ผ่อนปรน ก่อนที่ลูกจะหยุดนิ่ง ไม่มีโทษปรับ ผู้เล่นต้องเริ่มต้นดรอปใหม่ตามขั้นตอน
โทษปรับทั่วไป
ถ้าผู้เล่นใด หรือแคดดี้ของเขาจงใจทำให้ลูกเฉไปหรือให้หยุดลง ไม่ว่าในพื้นที่ผ่อนปรน หรือนอกพื้นที่ผ่อนปรน ก่อนที่ลูกจะหยุดนิ่ง

14.7b จบหลุมหลังเล่นจากที่ผิดในสโตรคเพลย์
ผู้เล่นต้องตัดสินใจไม่ว่าเล่นจบหลุมกับลูกที่เล่นจากที่ผิด หรือแก้ไขความผิดให้ถูกต้อง โดยการเล่นจากที่ถูกต้อง
สิ่งที่ผู้เล่นทำขึ้นอยู่กับว่าเป็นการละเมิดร้ายแรง – ไม่ว่าผู้เล่นได้เปรียบมากในการเล่นจากที่ผิด:
ไม่ละเมิดร้ายแรง ผู้เล่นต้องเล่นจบหลุมด้วยลูกที่เล่นมาจากที่ผิด โดยไม่แก้ไขความผิดนั้นให้ถูกต้อง
มีโทษตัดสิทธิ์
ถ้าผู้เล่นเล่นที่ผิดละเมิดร้ายแรง ถ้าผู้เล่นไม่แก้ไขความผิดพลาดนั้นให้ถูกต้อง ก่อนเริ่มทำสโตรคในหลุมอีกหนึ่ง หรือสำหรับหลุมสุดท้ายของรอบ ก่อนส่งคืนสกอร์การ์ดของเขาหรือของเธอ ผู้เล่นมีโทษตัดสิทธิ์

14.7b(2) ผู้เล่นที่พยายามแก้ไขความผิดพลาดให้ถูกต้อง ต้องรายงานต่อคณะกรรมการ
พยายามจะแก้ไขความผิดให้ถูกต้อง โดยการเล่นลูกจากที่ถูกต้อง
– ผู้เล่นต้องรายงานความจริงต่อคณะกรรมการก่อนส่งคืนสกอร์การ์ด
– ใช้กฎข้อนี้ไม่ว่าผู้เล่นเล่นจบหลุมนั้นด้วยลูกนั้นเท่านั้น หรือด้วยลูกที่สองก็ตาม (และแม้ว่าผู้เล่นนั้นทำสกอร์เท่ากันทั้งสองลูก)
มีโทษตัดสิทธิ์
ถ้าผู้เล่น เล่นสองลูก แล้วไม่รายงานต่อคณะกรรมการก่อนส่งสกอร์การ์ด

16.4 การหยิบลูกเพื่อดูว่าลูกอยู่ในสภาพที่อนุญาตให้ผ่อนปรน
ถ้าผู้เล่นเชื่ออย่างสมเหตุผลว่า ลูกของเขาอยู่ในสภาพที่อาจทำการผ่อนปรนฟรี
ไม่มีโทษปรับ
ถ้าลูกอยู่ในสภาพที่อนุญาตให้ผ่อนปรน จะไม่มีโทษปรับ แม้หยิบโดยไม่ได้มาร์ค หรือทำความสะอาดลูก
มีโทษปรับ 1 สโตรค
– ถ้าผู้เล่นหยิบลูกโดยปราศจากเหตุผล (ยกเว้นบนกรีน ต้องมาร์คก่อนหยิบ)
– หยิบโดยไม่ได้มาร์ค หรือทำความสะอาดลูก ถ้าลูกไม่อยู่ในสภาพที่อนุญาตให้ผ่อนปรน

19.3b ทางเลือกเพิ่ม (สองสโตรคปรับโทษ)
ทางเลือกในการผ่อนปรนเพิ่มสำหรับเมื่อลูกของผู้เล่นอยู่ในบังเกอร์ รวมการปรับโทษสอง สโตรค ผู้เล่นอาจทำการผ่อนปรนบนเส้นด้างหลังนอกบังเกอร์
สองสโตรคปรับโทษ
ทางเลือกในการผ่อนปรนเพิ่ม สำหรับเมื่อลูกของผู้เล่นอยู่ในบังเกอร์ รวมการปรับโทษสองสโตรค ผู้เล่นอาจทำการผ่อนปรนโดยถอยหลังตามแนวเส้นนอกบังเกอร์ตามกฎข้อ 19.2b

20.1c(3) ประเด็นกฎในสโตรคเพลย์
ถ้าไม่มีผู้ตัดสิน หรือคณะกรรมการเข้าไปช่วยเหลือในการตัดสินในเวลาที่เหมาะสม:
ผู้เล่นไม่แน่ใจเกี่ยวกับขั้นตอนที่ถูกต้องระหว่างการเล่นในหลุมใด อาจจบหลุมนั้นด้วยการเล่นสองลูกโดยไม่มีการปรับโทษ:
มีโทษตัดสิทธิ์
ถ้าผู้เล่น เล่นสองลูก แล้วไม่รายงานต่อคณะกรรมการก่อนส่งสกอร์การ์ด แม้ว่าสกอร์ทั้งสองลูกจะเท่ากัน

หากท่านมีข้อแนะนำ หรือสอบถามข้อสงสัยในกฎกอล์ฟ ได้ที่ aclassgolf@gmail.com. ยินดีค้นหาคำตอบให้ทุกท่านครับ

วิชิต บัณฑุวงศ์