ประชาสัมพันธ์

การนวัตกรรมกระบวนการ สู่ความเป็นเลิศในการบริหาร

ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล และ
บริษัท TQM Best จำกัด ภูมิใจขอเรียนเชิญ มาร่วมฟัง
การแบ่งปันประสบการณ์การนวัตกรรมกระบวนการ
สู่ความเป็นเลิศในการบริหาร 8 เรื่อง
จากผู้ได้รับรางวัล TQM Best Practices Award ประจำปี 2562
วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 08:30~16:30 น.
ณ.ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ค่าลงทะเบียน (รวมอาหารเที่ยงและเบรกเช้าบ่าย)
1,900 บาท (ชำระก่อนวันที่ 16 มีนาคม 2562)
2,200 บาท (ชำระหลังวันที่ 16 มีนาคม 2562)
สอบถามหรือสมัครเข้าร่วม
085-414-1956 อลิสสา
063-871-5999 สันติสุข
E-mail : vpl@tqmbest.com

<<< หัวข้อนำเสนอ >>>

(1) ย่างก้าว 19 ปีบนเส้นทาง TQM สู่บริษัทคุณภาพระดับโลก
โดย คุณสุพจน์ สุวรรณพิมลกุล ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเคโพลีเมอร์ จำกัด

(2) ยกระดับขีดความสามารถแก่นกลางผ่านกระบวนการนวัตกรรมสินค้าที่ขายได้ระดับโลก ซึ่งมี Best Practices ดังนี้

 • การพัฒนาความสามารถในการผลิต4ด้าน ได้แก่ วิจัยสูตรยาง ออกแบบแม่พิมพ์และกระบวนการผลิต ผลิตแม่พิมพ์ และ พัฒนาเครื่องจักร
 • มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าให้ได้ดีกว่าผู้ที่ทำได้ดีที่สุดในโลกด้วยการเทียบรอยกับสินค้าของคู่แข่ง
 • ถ่ายทอดความต้องการของลูกค้าไปสู่การปรับปรุงและควบคุมคุณภาพงานของทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ
 • ปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อประกันคุณภาพได้อย่างครอบคลุม
  นำเสนอโดย ธีรเนตร ลีฬหากาญจน์ บริษัท เอสเคโพลีเมอร์ จำกัด

(3) บริหารแผนเข็มมุ่งเพื่อสร้างการเติบโตให้ธุรกิจอย่างมั่นคง ซึ่งมี Best Practices ดังนี้

 • ค้นหาลูกค้าใหม่คือโรงงานที่ใช้ชิ้นส่วนยางจากพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ในขอบเขตทั่วโลก
 • คัดเลือกลูกค้าใหม่ ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพเป็นอันดับแรก
 • คัดเลือกสินค้าใหม่ที่จะเดินหน้าทำให้เป็นจริงโดยคำนึงถึง ความท้าทายเชิงนวัตกรรมและการสร้างมูลค่าให้ธุรกิจสูงสุด
 • พัฒนาความสามารถด้านการตลาดสำหรับ สินค้าพัฒนาในชื่อของบริษัท
 • พนักงานทั่วทั้งองค์กรมีส่วนร่วมรับรู้และมีส่วนร่วมผลักดันด้วยความ ขยันขันแข็งและไปในทิศทางเดียวกัน
  นำเสนอโดย วรัญชลี สุวรรณพิมลกุล บริษัท เอสเคโพลีเมอร์ จำกัด

(4) ประยุกต์ใช้ Toyota Production System ในกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งมี Best Practices ดังนี้

 • จัดทำผัง Standard Takt Time เพื่อลดการรอชิ้นงาน-ส่งเสริมการไหลของวัสดุ-เพิ่มผลิตภาพ สำหรับหม้อแปลงทุกขนาด
 • ค้นหาขั้นตอนงานที่เป็นคอขวดและลดรอบเวลางานด้วยหลากหลายเทคนิคเพื่อเพิ่ม Overall Capacity ของโรงงาน
 • นำไปใช้ในการวางแผนการผลิตประจำวันและล่วงหน้าหลายวัน
 • วางแผนตารางเวลางานประจำวันของทุกสถานีงานผลิต
  นำเสนอโดย ชาญชัย ธนวรรณ, ปณิธาน ธรรมภิญโญ บริษัท QTC Energy จำกัด (มหาชน)

(5) ซิงโครไนซ์คำสั่งซื้อลูกค้ากับกำลังการผลิตของโรงงานให้เต็ม100% ซึ่งมี Best Practices ดังนี้

 • จัดทำแผนการผลิตเพื่อให้แต่ละวันใช้ Capacity ของโรงงานเท่าๆกัน
 • ใช้ Standard Takt Time ช่วยทำให้งานวางแผนการผลิตง่ายและสะดวกมาก
 • ให้ฝ่ายขายนำใบสั่งผลิตส่งมอบของลูกค้ามาวางจอง Capacity ของโรงงานไปล่วงหน้าได้ 90~180 วัน
 • ฝ่ายขายนำ Capacity ของโรงงานในวันข้างหน้าที่ยังว่างไปประกอบการกำหนดกลยุทธ์การเสนอขาย
  นำเสนอโดย ชนสรณ์ จำลองพันธ์, อิทธิพล กสิกรรม บริษัท QTC Energy จำกัด (มหาชน)

(6) 10 นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อความสุขของเด็กอนุบาล มี Best Practices ดังนี้

 • จัดเด็กเล็กที่มีอายุเดือนเท่ากันอยู่ในห้องเรียนเดียวกันเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมเสริมพัฒนาการ
 • ออกแบบกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กเล็กให้เหมาะสมกับพัฒนาการตามอายุแต่ละเดือนของเด็ก
 • ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยคำนึงถึงความถนัดทางปัญญาจากการสแกนลายนิ้วมือของเด็กแต่ละคน
 • ตั้งมาตรฐานการดูแลเด็กตั้งแต่เตรียมห้องเรียนถึงส่งเด็กกลับบ้านอย่างมีคุณภาพให้ครูทุกคนปฏิบัติตามได้ถูกต้องเหมือนกัน และ อื่นๆ
  นำเสนอโดย ฑิตยาภรณ์ เพ็งจันทร์, สุจิตรา เหมพิจิตร โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า

(7) ประกันคุณภาพครบวงจรจากกรีดน้ำยางสดถึงส่งมอบน้ำยางข้น มี Best Practices ดังนี้

 • กำหนดมาตรฐานวิธีการและเวลาในการกรีดยางแต่ละต้น
 • ใช้เวลามาตรฐานในการกำหนดมาตรฐานจำนวนต้น/คนกรีด/วัน
 • วางแผนปริมาณน้ำยางสดที่จะได้/คนกรีด/วัน
 • วางแผนการรวบรวมน้ำยังสดจากสวนโดยควบคุมมิให้มีอายุนานเกิน3วัน เพื่อมิให้ค่า VFA สูงเกิน 0.1
 • วางแผนการเดินเครื่องปั่นในแต่ละวันให้ได้อัตราป้อนน้ำยางสดเท่ากับที่รวบรวมมาได้จากสวนเพื่อลดปริมาณตกค้าง
 • กำหนดวิธีการมาตรฐานในการทำความสะอาดเครื่องปั่น และ อื่นๆ
  นำเสนอโดย ชาญวิทย์ ขุนณรงค์ กลุ่มบริษัท NY

(8) เพิ่มประสิทธิภาพยางแห้งถึงจุดสูงสุดในกระบวนการปั่นน้ำยางข้น

 • ค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วน C/F ที่ทำให้ได้ประสิทธิภาพยางแห้งสูงสุด สำหรับน้ำยางสดที่มี DRC ค่าต่างๆ
 • ค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของสกรูสกิมกับอัตราส่วน C/F สำหรับน้ำยางสดที่มี DRC ค่าต่างๆ
 • เลือกใช้สกรูสกิมที่มีความยาวเหมาะสมที่สุดสำหรับน้ำยางสดที่นำมาปั่น เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพยางแห้งสูงสุด
  นำเสนอโดย ขวัญใจ แก้วหนุนเมือง กลุ่มบริษัท NY