What Ever

ส.ศิษย์เก่าสวนสุนันทา จัดงานน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทาฯ

สมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
จับมือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จัดงานน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรีตน์
พระบรมราชเทวี ในรัชกาลที่ 5 อย่างยิ่งใหญ่

พลเอกสิทธิ์ สิทธิมงคล นายกสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เปิดเผยว่าสมาคมฯได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดย รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดงานวัน “แก้วใจจุลจอม” เพื่อน้อมรำลึกเทิดพระเกียรติในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทา กุมารีรีตน์ พระบรมราชเทวี ในรัชกาลที่ 5 ซึ่งเวียนมาบรรจบครบรอบวันพระราชสมภพ 158 ปี ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นักเรียนจากโรงเรียนสาธิตสวนสุนันทาทั้งฝ่ายมัธยมและประถมศึกษา, ครู-อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งต่างมีความมุ่งมั่นแสดงออกถึงความเคารพสักการะเพราะพระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจชาวสุนันทาทั้งมวล โดยงานแถลงข่าวมีขึ้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ สมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา

พลเอกสิทธิ์ สิทธิมงคล นายกสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทาในพระบรมราชินูปถัมภ์ “ก่อนจะพูดถึงงานวัน แก้วใจจุลจอม กระผมขอกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทาในพระบรมราชินูปถัมภ์พอสังเขปนะครับ สมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทาในพระบรมราชินูปถัมภ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่๒๒ เมษายน ๒๕๐๗และได้ดำเนินการมาตามลำดับ โดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคมจนถึงปัจจุบัน นายกสมาคมมาจากการเลือกตั้ง มีวาระ ๒ ปีสามารถดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน ๒ วาระติดต่อกัน สมาคมได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงรับสมาคมฯเข้าอยู่ใน “พระบรมราชินูปถัมภ์” ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๕

ในวาระครบรอบ 158 ปี วันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 สมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทาในพระบรมราชินูปถัมภ์จะมีการจัดงานพบปะสังสรรค์ในระหว่างศิษย์เก่าหลายๆรุ่นเป็นประจำทุกๆปีสืบมา ปีนี้ก็เช่นกัน คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทาในพระบรมราชินูปถัมภ์พร้อมใจกันจัดงานขึ้นในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งตรงกับวันเสาร์พอดีในปีนี้ และทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้มีการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอีกด้วย”

คุณสุชาภา ผลชีวิน ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทาในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวว่า “เนื่องจากวันเสาร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งตรงกับวันครบรอบวันพระราชสมภพ 158 ปี สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในปีนี้ทางสมาคมได้กำหนดจัดงานวันแก้วใจจุลจอม อย่างที่พลเอกสิทธิ์ สิทธิมงคล นายกสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้กล่าวมาแล้ว ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทายังได้มีการจัดกิจกรรมงานเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนาสถานศึกษาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในวังที่มุ่งสู่มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม ซึ่งผสมผสานความเก่าใหม่มิทิ้งรากเหง้าเดิมและพร้อมสืบสานพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสังคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้มีการจัดงานเฉลิมฉลองขึ้นระหว่าง 8 -11 พฤศจิกายน 2561 สวนสุนันทา เป็นสถานศึกษามาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2480 ซึ่งมหาวิทยาลัยมีจุดเน้น คือ ความเป็นแม่แบบที่ดีของสังคมผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิม และสภาวะสังคมปัจจุบันอย่างลงตัว อีกทั้งสะท้อนถึงความเป็นสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยของพระราชา ข้าของแผ่นดิน และร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ผ่านนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ดังที่มหาวิทยาลัยแถลงข่าวไปแล้วเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ในฐานะของสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา จึงขอเชิญชวนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงานเฉลิมฉลอง 80 ปี สวนสุนันทาในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และงาน “แก้วใจจุลจอม” ซึ่งจะจัดขึ้น ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา”

ดร.ชยภรณ์ ธนาบริบูรณ์ ประธานกรรมการฝ่ายต้อนรับ สมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทาในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวว่า “ดิฉันจะขอกล่าวถึงกำหนดการ ในวันเสาร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ดังนี้

เริ่มจากพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
เวลา 7.00 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า แขกผู้มีเกียรติ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีบวงสรวง
เวลา 9.30 น. พิธีวางพานพุ่มสักการะ
เวลา 8.00 น. ประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย พราหมณ์เริ่มพิธีบวงสรวง
เวลา 9.00 น. เสร็จพิธีบวงสรวง งานวันแก้วใจจุลจอม
เวลา 17.00 น. ลงทะเบียนร่วมงาน
เวลา 18.30 น. นายกสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวเปิดงาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวต้อนรับ
เวลา 18.45 น. ร่วมรับประทานอาหาร (โต๊ะจีน) ฟังเพลงไพเราะจากวงดนตรี
เวลา 19.00 น. ชมการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา
เวลา 19.30 น. รำวงย้อนยุค
เวลา 20.00 น. นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ มอบโล่ศิษย์เก่าเกียรติยศและศิษย์เก่าดีเด่น
เวลา 22.30 น. ปิดงาน

ในงานจะมีการจับรางวัลทางบัตรตลอดงาน จึงขอเรียนเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันร่วมงาน ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทางสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ในพระบรมราชินุปถัมภ์อยากเรียนเชิญให้ทุกท่านแต่งกายชุดไทยโบราณ หรือชุดไทยร่วมสมัยเพื่อแสดงถึงขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม หรือตามสะดวก

โดยมีกิจกรรมมากมายรายละเอียดต่างๆสามารถติดต่อ คุณรวีโรจน์ สิงห์ลำพอง จึงเรียนเชิญลูกพระนางทุกรุ่นร้อยดวงใจทุกดวงคืนสู่วัง ซึ่งในงานนี้จะมีศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันมาร่วมสร้างสีสันเติมความสุข สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ร่วมงานมิรู้ลืม”

อนึ่งศิษย์เก่าหรือผู้สนใจสอบถามรายละเอียด ซื้อบัตรร่วมงาน สมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โทรศัพท์ 02-241-0281 โทรสาร02-241-0271 หรือสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.facebook.com/ สวนสุนันทาในพระบรมราชินูปถัมภ์, Fan Page facebook:สมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ในพระบรมราชินูปถัมภ์, email : ssruassociation@gmail.com