What Ever

“สวนสุนันทา” จัดฉลอง 80 ปี ยิ่งใหญ่ 8-11 พฤศจิกายนนี้

“สวนสุนันทา” จัดฉลอง 80 ปี ยิ่งใหญ่ 8-11 พฤศจิกายนนี้

“สวนสุนันทา” จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 80 ปีแห่งการสถาปนาสถานศึกษา 8-11 พฤศจิกายน 2561 นี้ โดยงานแถลงข่าวนี้ได้รับเกียรติจาก นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมแถลงข่าวให้ข้อมูลการจัดงาน เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ณ อาคารสายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 8–11 พฤศจิกายนนี้ มร.สส.กำหนดจัดให้มีกิจกรรมการเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนา “สวนสุนันทา” เป็นสถานศึกษามาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2480 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมหาวิทยาลัยมีจุดเน้นคือเรื่องของความเป็นแม่แบบที่ดีของสังคม ทั้งในด้านการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมบนฐานคิด (SMART and Classic) คือความฉลาดหลักแหลมน่ามอง และการผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมกับสภาวะสังคมปัจจุบันอย่างลงตัว ความสมาร์ท (SMART) นั้นจะสะท้อนออกมาในทางวิชาการ มีสาขาวิชาที่มุ่งสู่ความเป็นเอตทัคคะ เชี่ยวชาญในสร้างสรรค์วิชาการสร้างองค์ความรู้ ผู้บริหารเก่งและดี รับผิดชอบต่อสังคม มุ่งผลงานคุณภาพและมีธรรมาภิบาล นักศึกษาของเราจะถูกปลูกฝังให้มีความคิดดี ทำดี พูดดี และแต่งกายดี มีครูผู้สอนเป็นต้นแบบที่ดีทั้งความคิดและการกระทำ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหล่านี้คือความสมาร์ท หรือฉลาดหลักแหลมน่ามองของสวนสุนันทายุคนี้ ในขณะที่เราเองก็ไม่ทิ้งรากเหง้าเดิมทางวัฒนธรรมของเราด้วยการอนุรักษ์สืบสานให้คงอยู่ ทั้งสถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์ องค์ความรู้ในวิถีชาววังที่สะท้อนให้เห็นความละเมียดละไมในความคิดและการกระทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหาร การแต่งกาย และงานศิลปะ

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า กิจกรรมที่จัดในวาระนี้ สะท้อนถึงความเป็นสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยของพระราชา ข้าของแผ่นดิน จากอดีต ถึงปัจจุบัน และสู่อนาคต ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงได้จัดกิจกรรมหลักที่แสดงทุกวัน คือ ละครเวทีประกอบแสง สี เสียง ชุด “ใต้ร่มพระบารมี 80 ปี สวนสุนันทา” พร้อมด้วยการแสดงและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “เทิดไท้องค์ราชันย์” นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทีน่าสนใจ ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 เป็นการนำเสนอ Road Map 2030 ของมหาวิทยาลัยสู่ World Class University กิจกรรมที่ 2 SMART University เป็นการแสดงศักยภาพทางวิชาการของแต่ละคณะ ในลักษณะวิชาการจับต้องได้ ที่เราเคยประสบความสำเร็จมาแล้วจาก สวนสุนันทาวิชาการในปีที่แล้ว แต่ปีนี้จะเข้มข้นยิ่งกว่าสัมผัสได้มากกว่า อาทิ เสวนาวิชาชีพครู 4.0 เป็นครูต้องเรียนครู เกมส์เพื่อชีวิต โดรนเพื่อการสำรวจ ศาลจำลอง แฟชั่น สไตล์ลิ่งย้อนยุค 80 ปีชาววัง นิทรรศการภาพเขียนผลงานคุณข้าหลวง การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งสวนสุนันทาลั่นทุ่ง ประกวดแก้วใจจุลจอม, Miss Queen Thailand, Herbal Healthy Boy and Girls Contest, Smart Technology, Smart Logistics, Innovation Show Case และอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมเปิดบ้านต้อนรับนักเรียน Open House ที่สนใจจะมาสมัครเรียนที่ สวนสุนันทา กิจกรรมที่ 3 เป็นการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการระดับนานาชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ กิจกรรมที่ 4 Mini Thai Fair Market นำสินค้าประชารัฐ สินค้า OTOP ที่มหาวิทยาลัยร่วมทำวิจัยและพัฒนามาออกร้านกว่า 300 ร้าน กิจกรรมที่ 5. 80 ปี สวนสุนันทา ฮาล์ฟ มาราธอน ระยะทาง 21 กิโลเมตร ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี วันที่ 21 ตุลาคม 2561 รายได้เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษา กิจกรรมที่ 6 มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาจำนวน 80 ทุน

ในขณะที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ กล่าวว่า กิจกรรมสำคัญมี่รวมใจชาวสวนสุนันทา และประชาชนทุกหมู่เหล่าคือ กิจกรรมเทิดไท้องค์ราชัน ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ผ่านนิทรรศการเทิดพระเกียรติทั้งสองพระองค์ กิจกรรมการรำลึก เป็นการนำเอาสิ่งสัญลักษณ์ในอดีตของสวนสุนันทา เช่นซุ้มประตู อุโมงค์โบราณที่มีมาตั้งแต่ครั้งสร้างสถานที่แห่งนี้ หอเกียรติยศผู้มีคุณูปการ มานำเสนอให้ประชาชนได้รับทราบ กิจกรรมการเฉลิมฉลอง เช่นกิจกรรมการแสดงละคร การแสดงบนเวทีกลางการจัดวิ่งฮาล์ฟมาราธอนและการทำกิจกรรมเพื่อสังคมเช่นสร้าง 80 ฝายเพื่อช่วยพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร นอกจากนี้ยังได้มีการจัดสร้างวัตถุมงคลและของที่ระลึกอันได้แก่ เหรียญพระบรมรูปสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ดวงตราไปรษณียากรที่ระลึก หนังสือที่ระลึกสำหรับงานเฉลิมฉลองครั้งนี้ ตลอดจนการออกร้านจำหน่ายสินค้าในรูปแบบตลาดย้อนยุคเป็นต้น การจัดเฉลิมฉลองครั้งนี้นับเป็นงานสำคัญที่ยิ่งใหญ่ของสวนสุนันทา จึงขอเชิญศิษย์เก่า “ลูกพระนาง” ทุกรุ่น และนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปโปรดมาร่วมเป็นเกียรติในการเฉลิมฉลองครั้งนี้ด้วยกัน