Special Report

ช้างคลับ 164 รวมพลสร้างความดี

ช้างคลับ 164 รวมพลสร้างความดี

สมาชิกกลุ่มกอล์ฟคลับ 164 (ช้างคลับ 164) ได้จัดทำโครงการกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของกลุ่มกอล์ฟคลับ 164 มอบให้กับ โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เมื่อ วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561

สมาชิกกลุ่มกอล์ฟคลับ 164 (ช้างคลับ 164)เป็นการรวมตัวของบรรดาสมาชิกที่ความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกัน นอกจากพบปะสังสรรค์แข่งขันกอล์ฟขึ้นมาแล้ว ทางกลุ่มนำโดย โปรเต่า สิทธิชัย นิ่มนวล ได้ริเริ่มที่จะคืนกำไรให้กับสังคม โดยรวมรวมเงินจากบรรดาสมาชิกและผู้สนับสนุนให้เกิดโครงการแรกนี้ขึ้นมา คือโครงการกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของกลุ่มกอล์ฟคลับ 164 มอบให้กับ โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี มีรายละเอียดดังนี้

1.ปรับปรุงอุปกรณ์เก็บวางหนังสือ ตู้หนังสือ โต๊ะ เก้าอี้ ให้กับห้องสมุด
2. ปรับปรุงห้องน้ำ – ห้องส้วม
3. ปรับปรุงระบบน้ำดื่ม-น้ำใช้4. มอบทุนการศึกษา 5. มอบทุนอาหารกลางวัน

ในวันงานได้นัดรวมพลกันที่กรุงเทพมหานครและได้เดินทางไปพร้อมกันที่โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี นอกจากลงเงินกันแล้วทุกท่านได้สละแรงกาย ลงไปช่วยสร้างและซ่อมแซม หลายๆอย่างและได้ช่วยกันมอบทุนอาหารกลางวันและทุนการศึกษาให้น้องๆอีกด้วย

ทางคณะกรรมการกลุ่มกอล์ฟคลับ 164 และได้ดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอขอบคุณบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้าง ตลอดจน เพื่อนพ้องน้องพี่สมาชิกกลุ่มกลอ์ฟคลับ 164 ทุกๆ ท่าน ในความอนุเคราะห์ของท่านเป็นอย่างยิ่ง และหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอีกในโอกาสต่อไป