Golf NEWS

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พลเอกคณิต เพิ่มทรัพย์

เมื่อวันที่ 18 ก.ค. พ.ศ. 2561 เวลา 17.21 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง ศาลา 9 วัดโสมนัสวิหาร ในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พลเอก คณิต เพิ่มทรัพย์ ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคหัวใจวายเฉียบพลัน เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 สิริอายุ 75 ปี พร้อมกันนี้ ทรงวางพวงมาลาหลวง, พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพวงมาลาส่วนพระองค์ ในครั้งนี้ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโกศแปดเหลี่ยม ฉัตรเครื่องสูง ตั้งประดับเกียรติยศ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่ กลองชนะ ประโคมเวลาพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ

พลเอกคณิต เพิ่มทรัพย์ เกิดเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2486 เป็นบุตรของพลตรี คำนวณ กับนางชื่น เพิ่มทรัพย์ สำเร็จการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รวมทั้งหลักสูตรทางทหารต่าง ๆ เข้ารับราชการตั้งแต่ปี 2511 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน รวมอายุราชการ 50 ปี ด้วยเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังจึงเคยดำรงตำแหน่งสำคัญ เช่น รองเสนาธิการ กรมราชองครักษ์, รองสมุหราชองครักษ์ โดยดำรงตำแหน่งสุดท้าย คือ นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ และปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับนางบุษยรัตน์ เพิ่มทรัพย์ มีบุตร 2 คน และยังเป็นประธานกิตติมศักดิ์ หนังสือพิมพ์กอล์ฟไทม์ อีกด้วย

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชานุเคราะห์โดยตลอด มีพระพิธีสวดพระอภิธรรม กำหนด 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 18 -24 กรกฎาคม 2561 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข เชิญพวงมาลาของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ไปวางหน้าโกศศพ นอกจากนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดให้เชิญพวงมาลาไปวางหน้าโกศศพด้วย