Golf NEWS

พลเอกคณิต เพิ่มทรัพย์ ถึงแก่อนิจกรรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ

พลเอกคณิต เพิ่มทรัพย์ ราชองครักษ์ในพระองค์

ประธานกิตติมศักดิ์ หนังสือพิมพ์กอล์ฟไทม์

ในวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 17.00 น.

ซึ่งถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2561

สวดพระอภิธรรม ระหว่างวันที่ 18-24 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 18.30 น.

ณ ศาลา 9 วัดโสมนัสราชวรวิหาร