ผลการแข่งขัน สนามที่ 2

Chang Amateurs Championship 2021
สุวรรณภูมิ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่ คลับ
วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564

แชมเปี้ยนชิพไฟลท์ ( 0-6.9 )

ด.ช.ญาณพล เอกเอี่ยมโรจน์373673
นายเดชา กล้ากสิกิจ383674
นายธนวัฒน์ ชวีกลกิจ363874
นายเผ่าพัชร ภูสีเขียว383674
นายชวน หวังล้อมกลาง393675
นายรักเกียรติ ฤทัยประเสริฐศรี354075
นายเกียรติศักดิ์ พงษ์ประสิทธิ์393776
นายชาตรี ศรีอุทารวงศ์383876
นายไพรพนา เพชรเที่ยง393978
นายสายชล เพ็ชรนิล403979
นายณฐกร วิชชุชาญ404181
นายสุพัฒน์ วระวิบุล404181

ไฟลท์ เอ. ( 7-12.9 )

   Gross HC Net
นายมนัสพงษ์ เอกเอี่ยมโรจน์41418211.670.4
นายชัยพร ช่อฮวด3941808.871.2
นายสำราญ น้อยทุ่ง4040808.771.3
นายเลิศ สิทธิผลศรีรัตน์41438411.972.1
นายบุญโรจน์  ปัญญาสกุลวงศ์41458612.873.2
นายธรรศพร ดาศรี4142839.773.3
นายพนม เหมือนใจ42438511.473.6
นายคเชนทร์ แช่มเมืองปัก4142839.373.7
นายสมชาย แซ่ห่วง4340839.273.8
นายอนุพงษ์ เก้าเอี้ยน4140817.173.9
นายกิตติ นุชเจริญ43438612.173.9
นายสมมารถ  ไชยปรีชา45428712.774.3
นายทวีลาภ ปี่แก้ว4240827.674.4
นายณรงค์ฤทธิ์ สุวรรณคาม4141827.674.4
นายวิชาญ มณีฤทธิ์4441859.775.3
นายสมพัฒน์ กาญจนพัฒน์4242848.675.4
นายวิรัชชัย ภัทรากาญจน์42458711.575.5
นายไมตรี ธเนศจินดารัตน์46428812.575.5
นายจีระศักดิ์ ตันติวัฒนะ45418610.475.6
นายสุริยะ ตันติวิวัฒน์44448811.976.1
นายนิคม ฤทธิ์งาม46438912.576.5
พลตรีภิญโญ เวชสวรรค์46438912.476.6

ไฟลท์ บี. ( 13-18.9 )

   Gross HC Net
นายนิธิพัฒน์ ม่วงคร้าม44418513.171.9
นายนรินทร์ รมณียกุล43468915.473.6
นายธนากร ธนโชตฐากุล45438814.173.9
นายวิชิต พงษ์ชมพร44448813.874.2
นายประทีป ฉัตรอุดมกุล43468914.774.3
นายวรินทร จิรายุวณิช44499318.674.4
นายกฤตภาส ปัทมเนตร45448914.174.9
นายสหนพ เดชยา4444881375
นายพชร วัฒน์ธนาภัทร4745921775
นายธีระวัฒน์ สนธิวัฒนานนท์43479014.675.4
นายธนกฤต ธรรมิกสุวรรณา45448913.575.5
นายสราวุฒิ นิยมทอง49459418.475.6
นายจิรายุ อานุภาวธรรม4544891376
นายจรัณ ฤทธิ์ม่วง4247891376
นายปรีชา เขตปัญญา4845931776
นายณัฐวุฒิ เจียมประเสริฐ44469013.576.5
นายธนัต อนุเคราะห์ธนาพงษ์46479316.476.6
นายเทอดศักดิ์ เนื่องจำนงค์48449215.376.7
นายเอกราช ธนสิทธิเจริญเดชา48459316.276.8
นายเกษตร ภู่ขาว48479517.477.6
นายวัชรพล เจียมประเสริฐ46479314.578.5

ไฟลท์ ซี. ( 19-24 )

   Gross HC Net
นายอาทิตย์ ไชยสิทธิ์47489519.675.4
นายราเชฎ ดาวขุนทด49511002476
นายวนพันธ์ ดามา48489619.776.3
นายพรเทพย์ เบญจชัยวัฒน์44529619.676.4
นายชิน เขียวอิ่ม44529619.476.6
นายรัตนพันธ์ มุขหริวัฒนานนท์48509821.376.7
นายณัฐ กรศรีทิพา53449720.176.9
นายสมบูรณ์ สิริสุวรรณ49489719.677.4
นายฐิติ อวยพรเจริญชัย524910123.477.6
นายวิชัย ตันจริยภรณ์505110123.477.6
นายฉัตรชัย จิตรไพบูลย์รักษ์5148992178
นายชูชัย พัฒนาประทีป485310122.878.2
นายศักดิ์ดา เหมรา505010021.278.8
นายธนนนท์ โชติรัตนะรุ่งเรือง505110122.278.8
ดร.วีระ กัจฉปคีรินทร์505210222.879.2
นายวรวรรธน์ จงประเสริฐ495310222.879.2
นายธนกร ชยธนาสิน495310222.879.2
นายมานิตย์ ฉิมพรัด515210323.479.6
นายสงกรานต์ ปรีชาวุฒินันท์545010423.480.6
นายสมพงษ์ จิตรไพบูลย์รักษ์525210423.480.6
นายจักร บรรเจิด525210423.480.6
นายพงษ์ศักดิ์ พันธ์ดี525110322.280.8
นายภสุ ทัพเอี่ยม515210322.280.8
นายณรงค์ คำหงส์545110522.882.2
นายวิบูรณ์ เลิศพลับพลาไชย50581082484
นายวุฒิกร เพียรภูเขียว54551092485
นายสุภรักษ์ ไชยาพันธ์57591162492

ไฟลท์ สุภาพสตรี ( 0-24 )

   Gross HC Net
คุณธัญสิตา เอกเอี่ยมโรจน์ (ด.ญ.)3937765.670.4
คุณเอมอร แพงโสม3639753.971.1
คุณนวลหง เส็งเมือง4042829.272.8
คุณอรวรรณ กาบวัง44448813.274.8
คุณปณิดา แช่มเมืองปัก44469015.274.8
คุณนิธิกานต์ หมุดธรรม444084975
คุณสายทอง อินต๊ะศรี48439114.676.4
คุณธัญญธิดา เผ่าดี45489315.877.2
คุณศศลักษณ์ ศศิลักษณานุกุล515210322.880.2