Healthy Digital Family

โครงการ Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง
ประกวดผลิตสื่อ คลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก ชิงรางวัลกว่า 700,000 บาท

โครงการ Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง ที่ดำเนินงานโดย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้กิจกรรมประกวดผลิตสื่อ คลิปวิดีโอ และอินโฟกราฟิก “DigiFam Awards” ชิงถ้วยพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 700,000 บาท

ในยุคที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าไปสู่สังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและความสามารถในการเสพสื่ออย่างสร้างสรรค์ กลายเป็นเป็นเรื่องสำคัญในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เล็งเห็นความจำเป็นในการสร้างการรับรู้และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สื่อดิจิทัลแก่ประชาชน โดยเฉพาะสถาบันครอบครัวซึ่งเป็นปราการสำคัญที่สุดในการป้องกัน ดูแล คัดกรองและปลูกฝังภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนไทยให้ตระหนักถึงผลกระทบและภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้น รวมไปถึงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่ออย่างถูกต้อง เพื่อสร้างรากฐาน การดำรงชีวิตที่แข็งแรงสำหรับประชาชนและสังคมไทย

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จึงจัดการประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก “DigiFam Awards” ชิงถ้วยพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 700,000 บาท ซึ่งเป็นกิจกรรมใน โครงการ Healthy Digital Family “เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานการผลิตสื่อที่แสดงแนวคิดในการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ปลอดภัยและมีวัฒนธรรม

DigiFam Awards เปิดกว้างสำหรับผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทุกเพศทุกวัย โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า, ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า และประชาชนทั่วไป สามารถสมัครส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยว หรือแบบทีม (มากกว่า ๑ คน และไม่จำกัดสมาชิกในทีม) สำหรับระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา ต้องส่งผลงานในนามสถาบันการศึกษาและมีอาจารย์ประจำสถาบันนั้นๆ ลงนามรับรอง ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา และถือเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในทีมด้วย

ในส่วนของการประกวดนั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สื่อวิดีโอความยาวไม่เกิน 3 นาที และ สื่ออินโฟกราฟิก โดยแต่ละประเภท ผู้ชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล พร้อมถ้วยพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี นอกจากนั้นยังมี รางวัลรองชนะเลิศพร้อมเงินรางวัลและใบประกาศฯ อีก 2 รางวัล รวมถึงรางวัลชมเชยและรางวัล Popular vote ด้วย

อย่าพลาดโอกาสดีๆ ที่จะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อแสดงแนวความคิดในการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ปลอดภัย และมีวัฒนธรรม ในหัวข้อการ เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง ชิงรางวัลรวมกว่า 700,000 บาท เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 25 มิถุนายน 2562

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม www.crahdfamily.com และ www.facebook.com/digifamawards